Bolagsstyrning

Svensk bolagsstyrningsmodell
Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Regelverket utgörs i första hand av Aktiebolagslagen och de regler som gäller på den reglerade marknad på vilken bolagets aktier är upptagna till handel. Dessutom omfattas alla noterade svenska bolag sedan 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) med senast reviderade version gällande från den 1 januari 2020. (www.bolagsstyrning.se)
     Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Det ska också finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman. I lagen anges vilka uppgifter respektive organ har och vilket ansvar de personer har som ingår i bolagsorganen. Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolagen att avvika från dessa om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning.

Bolagsstyrning i XANO
XANO Industri AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, vars övergrip­ande mål är att skapa långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter. XANO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. De informationskrav som XANO härigenom har att uppfylla finns i det av börsen utgivna ”Regelverk för emittenter”.
     XANO omfattas sedan 2008 av koden. Denna bolagsstyrningsrapport beskriver XANOs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
 

PDF-icon_small.png  Senaste bolagsstyrningsrapport     
 

Arkiv bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Antagen vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 9 maj 2019.


§ 1                 Firma

Bolagets firma är XANO Industri AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

 

§ 2                 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköping.

 

§ 3                 Verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning och förvaltning, utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
     Verksamheten i koncernen skall bestå av utveckling, tillverkning och försäljning inom områdena plast- och metallbearbetning, elektronisk styrning och automationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

 

 

 


PDF-icon_small.png  Aktuell bolagsordning

Läs hela dokumentet