Bolagsstyrning

Svensk bolagsstyrningsmodell
Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Regelverket utgörs i första hand av aktiebolagslagen och de regler som gäller på den reglerade marknad på vilken bolagets aktier är upptagna till handel. Dessutom omfattas alla noterade svenska bolag sedan den 1 juli 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”).
     Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Det ska också finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman. I lagen anges vilka uppgifter respektive organ har och vilket ansvar de personer har som ingår i bolagsorganen. Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolagen att avvika från dessa om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning.

Bolagsstyrning i XANO
XANO Industri AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, vars övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. XANOs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap. De informationskrav som XANO härigenom har att uppfylla finns i det av börsen utgivna ”Regelverk för emittenter”.
     XANO omfattas sedan den 1 juli 2008 av koden. Bolagsstyrningsrapporten har sedan 2008 ingått som en del i årsredovisningen och beskriver XANOs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
 

PDF-icon_small.png  Bolagsstyrningsrapport 2016

Arkiv bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Antagen vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 12 maj 2016.


§ 1                 Firma

Bolagets firma är XANO Industri AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

 

§ 2                 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköping.

 

§ 3                 Verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning och förvaltning, utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
     Verksamheten i koncernen skall bestå av utveckling, tillverkning och försäljning inom områdena plast- och metallbearbetning, elektronisk styrning och automationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

 

 

 


PDF-icon_small.png  Aktuell bolagsordning

Läs hela dokumentet