Ersättningar och incitamentsprogram

Riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor avseende ledande befattningshavare

Ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande sex månadslöner.

Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade.

Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.

Konvertibelprogram 2016/2020

Per den 1 juli 2016 emitterades konvertibler om nominellt 62 130 000 SEK till anställda inom XANO-koncernen. Konvertiblerna löper med ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2,20 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2020.

Konverteringskursen var ursprungligen 218 SEK. Till följd av genomförda aktiesplittar 2:1 2017 och 2019, har konverteringskursen omräknats i enlighet med § 8 B i villkoren. Omräknad konverteringskurs uppgår till 54:50 SEK.

Om samtliga konvertibler konverteras till aktier blir utspädningen ca 4 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet baserat på dagens totala antal aktier.

Incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

 

 

Till aktieinformation

 

Bolagsstyrning