Styrelse

Fredrik Rapp

Ordförande
Född 1972, invald i styrelsen 2004.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ordförande i ersättningsutskott.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Eesti Höövelliist AS, Serica Consulting AB, Svenska Handbollförbundet, m fl. Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, Nordic Flow Group AB, PrimeKey Solutions AB, AB Segulah, m fl.

Aktieinnehav i XANO:
2 160 000 A-aktier och 6 268 180 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kontrollerar via eget och närståendes innehav över tio procent av såväl aktier som röster i bolaget.


 

Hela styrelsen

Anna Benjamin

Vice ordförande
Född 1976, invald i styrelsen 2016.

Huvudsaklig utbildning:
Magisterexamen i ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Projektledare affärsutveckling ICA Sverige, manager PricewaterhouseCoopers, controller Nobina.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ledamot i revisionsutskott.

Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Pegital Investment AB m fl.

Aktieinnehav i XANO:
5 128 800 A-aktier och 2 951 200 B-aktier (eget och närståendes).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kontrollerar via eget och närståendes innehav över tio procent av såväl aktier som röster i bolaget.

 

 

Hela styrelsen

Stig-Olof Simonsson

Ledamot
Född 1948, invald i styrelsen 2002.

Huvudsaklig utbildning:
Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD SYSteam.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
-

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Simonssongruppen AB, Tosito AB, m fl.

Aktieinnehav i XANO:
949 924 B-aktier (eget och närståendes).

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
 

 

 

Hela styrelsen

Petter Fägersten

Ledamot
Född 1982, invald i styrelsen 2011.

Huvudsaklig utbildning:
Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD och marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Ravingatan AB, Skanditape AB, Övre Kullen AB m fl.

Aktieinnehav i XANO:
600 800 B-aktier (eget och närståendes).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid en samlad bedömning betraktad som beroende i förhållande till större ägare.

 

 

Hela styrelsen

Eva-Lotta Kraft

Ledamot
Född 1951, invald i styrelsen 2012.

Huvudsaklig utbildning:
Civilingenjör, MBA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Regionchef Alfa Laval, divisionschef Siemens-Elema, strategi- och marknadschef FOI.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ledamot i revisionsutskott. 

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Försvarshögskolan.

Aktieinnehav i XANO:
4 448 B-aktier (närståendes).

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
 

 

 

Hela styrelsen

Per Rodert

Ledamot
Född 1953, invald i styrelsen 2013.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD INEV, VD Rörvik Timber, VD och ekonomidirektör Munksjö.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ordförande i revisionsutskott.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Alfaros AB, DevPort AB, Jönköping Business Development AB, Sport Competence AB, Sulkysport AB m fl.

Aktieinnehav i XANO:


Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

 

 

Hela styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. 

XANOs styrelse består för närvarande av sex ledamöter: Fredrik Rapp (ordförande), Stig-Olof Simonsson, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin. Fredrik Rapp och Anna Benjamin bedöms vara beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Detsamma gäller vid en samlad bedömning även Petter Fägersten. Övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen.

Utöver lagar och rekommendationer styrs XANOs styrelsearbete av styrelsens arbetsordning som fastställs en gång per år. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör, ekonomisk rapportering och investeringar.

Styrelsens årsprogram omfattar sex ordinarie sammanträden. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger följande fasta punkter: genomgång av föregående mötes protokoll, allmän genomgång av affärsenheterna med uppföljning av senaste redovisning och jämförelse med prognos samt finansiering och likviditet. Utöver fasta rapportpunkter tar styrelsen därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom koncernens strategi, struktur- och organisationsfrågor, policyer och riktlinjer samt större investeringar. En av bolagets revisorer deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden årligen. Då redovisas revisorns iakttagelser vid granskningen av bolagets räkenskaper, rutiner och interna kontroll.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ska bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollen och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet i XANO har dessutom fått i uppdrag att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD i övriga bolag i koncernen.

Tillbaka till bolagsstyrning