Fredrik Rapp

Ordförande
Född 1972, invald i styrelsen 2004.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ordförande i ersättningsutskott.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB, Eesti Höövelliist AS, Serica Consulting AB, Svenska Handbollförbundet, m fl. Styrelseledamot i AGES Industri AB, Nordic Flow Group AB, PrimeKey Solutions AB, AB Segulah, m fl.

Aktieinnehav i XANO:
1 080 000 A-aktier och 3 134 090 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kontrollerar via eget och närståendes innehav över tio procent av såväl aktier som röster i bolaget.


 

Hela styrelsen