Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. 

XANOs styrelse består för närvarande av sex ledamöter: Fredrik Rapp (ordförande), Stig-Olof Simonsson, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin. Fredrik Rapp och Anna Benjamin bedöms vara beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Detsamma gäller vid en samlad bedömning även Petter Fägersten. Övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen.

Utöver lagar och rekommendationer styrs XANOs styrelsearbete av styrelsens arbetsordning som fastställs en gång per år. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör, ekonomisk rapportering och investeringar.

Styrelsens årsprogram omfattar sex ordinarie sammanträden. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger följande fasta punkter: genomgång av föregående mötes protokoll, allmän genomgång av affärsenheterna med uppföljning av senaste redovisning och jämförelse med prognos samt finansiering och likviditet. Utöver fasta rapportpunkter tar styrelsen därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom koncernens strategi, struktur- och organisationsfrågor, policyer och riktlinjer samt större investeringar. En av bolagets revisorer deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden årligen. Då redovisas revisorns iakttagelser vid granskningen av bolagets räkenskaper, rutiner och interna kontroll.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ska bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollen och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet i XANO har dessutom fått i uppdrag att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD i övriga bolag i koncernen.

Tillbaka till bolagsstyrning