Hållbar verksamhet

 
 
För XANO innebär hållbarhet att ta ansvar för hur koncernens verksamhet påverkar samhället ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhet är en naturlig del av företagandet. Vi måste disponera alla resurser med omsorg och arbeta med effektivitet i alla led för att uppnå lönsamhet.
 
XANO-andan bygger på koncernens småländska ursprung. Den viktigaste gemensamma nämnaren hos koncernföretagen är entreprenörskap med ett starkt driv. Företagens organisationer är platta med snabba beslutsvägar och korta tider till lösningar. Ledarskapet är jordnära och närvarande med tydliga krav på delaktighet från alla medarbetare, ett arbetsklimat med intressentrelationer karaktäriserade av öppenhet och högt i tak. 
 
För att nå framgång tror vi på starka relationer, vilket är bakgrunden till att vi investerar långsiktigt i våra företag. Det ger varje enhet utrymme att utveckla sina resurser. För XANO är det hållbar utveckling.
 
Läs mer i hållbarhetsrapporten.
   
XANO_2019_hallbarhetsrapport.jpg     XANO_2018_HR.jpg   XANO_2017_hallbarhetsrapport.jpg
2019     2018   2017

 

 

Globalt miljöarbete skapar affärsmöjligheter

Samarbetet mellan Fredriksons och Alfa Laval startade 2011 och grunden är en internationell konvention initierad av FN:s sjöfartsorganisation IMO. Denna konvention, som är undertecknad av 47 länder runt om i världen och måste följas av medlemsländerna, skapar både fördelar för miljön och öppnar upp för nya affärsmöjligheter.
     Den gemensamma barlastkonventionen BWM (Ballast Water Management), handlar om ett internationellt krafttag i utvecklandet av en mer hållbar sjöfart. Senast 2024 ska samtliga fartyg, som använder barlastvatten och som trafikerar världens hav, vara utrustade med egna reningssystem ombord. Ytterst handlar det om att värna den biologiska mångfalden.

Ett globalt miljöarbete
Systemet Alfa Laval PureBallast, som utvecklats gemensamt av Alfa Laval och Wallenius Water baserad på Wallenius Waters teknologi, renar fartygs barlastvatten så att inga främmande organismer sprids när det pumpas ut i havet.
     ”Levande organismer från den biologiska miljö som fartygen ursprungligen kommer ifrån kan orsaka stora problem om de släpps ut på andra platser i världen. Ett exempel på detta är den asiatiska blåskrabban som för några år sedan åt upp det mesta i sin väg på den svenska västkusten. Att rena barlastvattnet handlar helt enkelt om ett globalt miljöarbete”, säger Kjell Hjalmarsson som är KAM på Fredriksons. 
     UV-reaktorn som Fredriksons tillverkar är en central del i reningssystemet. Reaktorn renar vattnet från de allra minsta mikroorganismerna med UV-ljus, vilket skapar stora fördelar i jämförelse med alternativet kemisk rening. Med UV-ljus undviker man nämligen restprodukter som måste separeras från barlastvattnet och riskerar att skapa nya miljöproblem. 

Kundnyttan är A och O
”Under ett antal år har leveranserna i huvudsak skett till nybyggda fartyg, som sedan slutet av 2017 måste ha ett eget reningssystem ombord. 

 

 
Nu ser vi en stadig uppgång med ännu större volymer när den redan seglande fartygsflottan ska förses med samma typ av system senast 2024”, säger Kjell Hjalmarsson och berättar att Fredriksons investeringar i automatisering, ny teknik, robotar och nya maskiner är en förutsättning för att möta efterfrågan på ett framgångsrikt sätt. 
     UV-reaktorn tillverkas i ett antal storlekar och varianter. För den befintliga flottan är det svårt att förutsäga när i tiden installationer kommer att ske. Det är därför en utmaning att prognostisera volymerna för de olika modellerna och reaktorstorlekarna.
     ”Genom att förprocessa reaktorer så långt som det är möjligt i vår produktion och kundanpassa när det slutliga beslutet kommer, säkerställer vi snabba leveranser. Det handlar om kundnytta, och genom att skapa rätt förutsättningar i vår tillverkningsprocess kan vi möta kundernas behov och önskemål på ett bra sätt”, säger Kjell Hjalmarsson

 

Polyeten – ett bra miljöval

Att bidra till att minska fotavtrycket på miljön är viktigt för Cipax. All typ av produktion har en påverkan på miljön, så allt som leder till att minska den skapar positiva effekter för vår gemensamma miljö. 
     ”För oss var det värdefullt att få veta hur våra produkters fotavtryck ser ut i jämförelse med samma typ av produkter i andra förekommande material på marknaden. Den kunskapen hjälper oss vidare i vårt hållbarhetsarbete”, säger Lars-Erik Andersson som är VD på Cipax.
     För att få en tydlig bild av nuläget lät därför Cipax konsultföretaget Ramboll, i samarbete med WSP, genomföra en livscykelanalys på en av sina standardprodukter, en lagringstank som är tillverkad av det återvinningsbara plastmaterialet polyeten. 

”Det var viktigt för oss att det var en oberoende och granskad rapport”, menar Lars-Erik Andersson. ”I en livscykelanalys följer man produktens hela livscykel och den miljöpåverkan som den har totalt sett – från råmaterial­utvinningen till avfallshanteringen. Uppdraget till Ramboll var att göra en oberoende undersökning och jämförelse, och resultaten var glädjande för oss”, fortsätter Lars-Erik Andersson.
     För att skapa en rättvis jämförelse i analysen, antogs att alla lagringtankarna produceras på samma plats och levereras till en genomsnittlig europeisk kund. Vidare bestod den rostfria tanken till 72 % av återvunnet stål, vilket är branschens genomsnittliga återvinningsgrad. Beroende på vad som lagrats i Cipax polyetentank kan den antingen återvinnas eller förbrännas, vilket också har redovisats separat i rapporten. I samtliga fall har Cipax tank lägst miljöpåverkan när det gäller klimat, försurning, övergödning, marknära ozon samt primär­energianvändning.
     ”Rapporten visar att polyeten är ett bättre alternativ än både rostfritt stål och glasfiber ur ett hållbarhetsperspektiv. Polyeten har en betydligt lägre miljöpåverkan, och pratar vi polyeten som återvinns handlar det om fem gånger lägre klimatpåverkan än det rostfria stålet och nästan fyra gånger lägre än glas­fiber”, avslutar Lars-Erik Andersson.
 


Den kompletta livscykelanalysen finns i rapporten ”Jämförande LCA av tankar” som tagits fram av Ramboll och tredjepartsgranskats av WSP. Studien följer gällande LCA-standarder ISO14040-44.
     Livscykelanalys är en vedertagen metod för att beräkna produkter och tjänsters miljöpåverkan genom kvantifiering av utsläpp längs en produkts hela livscykel från råmaterialutvinning till avfallshantering.
     En sammanfattning av rapporten finns på http://www.cipax.se/cipax-hallbarhet.

Återvinning av propan ger miljövinster

Genom att samarbeta med ett grannföretag får Cipax i Norge snabb tillgång till propan i sin produktion. Restpropan från färdigförbrukade gasbehållare återvinns och transporteras direkt till en av Cipax produktionslinjer via en gasledning.  
     – Vi ser flera miljövinster, säger Dag Eirik Thomassen, VD. Vi tar tillvara restpropan som annars skulle ha gått till spillo. Samtidigt minskar också antalet transporter eftersom restpropanet inte behöver transporteras vidare till destruktion.
     Leveranser av uttjänta behållare kommer in till Cipax grannföretag och töms där på restpropan. Efter oljeavskiljning och partikelfiltrering förs det sedan över till Cipax genom en gasledning i marken mellan företagen. 
     För att lyckas med återvinningen har flera olika tekniska lösningar prövats. Att hitta rätt blandning och göra riskbedömningar har varit viktigt. Den gas som används måste vara stabil och uppfylla särskilda specifikationer. 
     Idag utgör restpropanet 10–15 procent av den gas som används i Cipax produktion. Återvinningen fungerar mycket bra och Cipax tror att det finns förutsättningar att öka användningen av restgas i framtiden. Den skulle kunna fungera som en potentiell energikälla för andra processer i tillverkningen.

Investeringar för lägre energiförbrukning

Mikroverktygs produktionsanläggning i Södertälje förfogar över stora lokaler med omfattande behov av såväl uppvärmning som kylning för att hålla verksamheten igång. Företaget har tidigare haft separata system för värme respektive kyla, vilka visat sig vara relativt ineffektiva. Som exempel har vissa delar av lokalerna haft ett värmeöverskott medan det i andra delar samtidigt varit för kallt. För att nyttja energin på ett mer effektivt sätt installerades i oktober 2018 en ny bergvärmeanläggning. 
     – Med den nya anläggningen kommer vår energianvändning att minska med 360 MWh per år, vilket ger årliga kostnadsbesparingar på 390 000 kr, säger Kjell Wallin, VD. Det innebär också att vi minskar koldioxidutsläppen med 17,5 ton per år samtidigt som inomhusklimatet förbättras väsentligt.
     Installationen har dessutom gett Mikroverktyg förutsättningar att följa upp sin energiförbrukning på ett enkelt sätt, vilket inte var möjligt tidigare. 
     – Kontrollen över hur vi använder energin är nu betydligt bättre. Vi ser att det finns stora möjligheter till fortsatt optimering av våra anläggningar för att minska energiförbrukningen ytterligare, avslutar Kjell.

Livscykeltänk hos Resinit

Resinit har under några år fokuserat på att få in ett livscykeltänk i sitt miljöarbete. Våren 2018 fick företaget, bland annat tack vare arbetet med livscykelperspektiv, ta emot sitt uppdaterade certifikat enligt ISO 14001.
     Resinit ingår i XANOs affärsenhet Precision Technology. På företagets anläggning i Västervik tillverkas maskinbearbetade komponenter i plast och laminat. 450–500 olika artiklar levereras varje månad till kunder inom bland annat medicinteknik. Resinit har länge arbetat med miljöledningssystem men under 2015, då den uppdaterade miljöledningssystemstandarden ISO 14001 kom, fick de lite huvudbry angående standardens nya krav på livscykelperspektiv.
     – Första frågan vi fick ställa oss själva var: Vad innebär livscykelperspektiv för Resinit? säger Kurt Johansson som är kvalitets- och miljökoordinator på företaget.

 

Genom dels egna efterforskningar och dels med hjälp av en miljökonsult, kunde Resinit landa i begreppets innebörd. Att arbeta utifrån ett livscykelperspektiv innebär ett breddat tankesätt avseende produkters miljöpåverkan och omfattar hela förloppet från anskaffande av råmaterial till slutlig avfallshantering. Målet är att beakta och minimera miljöpåverkan genom produktens hela livscykel.
     För att identifiera företagets miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv började Resinit dela in verksamheten i olika livscykelstadier. Därefter identifierades vilka miljöaspekter som finns i respektive livscykelstadie. 
     – Nu har vi en tydlig modell där vi kan bedöma miljöpåverkan, risker, intressentkrav, lagkrav m.m. utifrån ett livscykelperspektiv. Det skapar en tydlighet i miljöarbetet och är också lätt att kommunicera inom organisationen, menar Kurt.

Arbetet har resulterat i ett mer effektivt miljöarbete eftersom livscykelperspektivet underlättar för företaget att identifiera vilka miljöaspekter det har rådighet över. Det har även lett till fler dialoger med kunder avseende material- och kemikalieval. 
     – Vår produktion styrs i hög grad av vad kunderna efterfrågar. Ibland innebär deras önskemål användande av exempelvis kemikalier med en negativ inverkan på hälsa och miljö, påpekar Kurt. Då tar vi en dialog med kunden för att om möjligt växla till mer miljö- och hälsovänliga alternativ.
     Arbetet med materialval bidrar till minskad miljöpåverkan under produktens användningsfas men även när den blir till avfall, vilket är helt i linje med kraven i ISO 14001 och företagets ambition om att arbeta för en hållbar utveckling.
     – I början var det svårt men när vi väl kommit underfund med vad livscykelperspektivet innebär för oss och hittat rätt tankesätt, blev det enkelt och var absolut värt allt arbete, avslutar Kurt.

LK Precision säkrar kompetensförsörjning genom mångfald & integration

LK Precision inledde under 2017 ett samarbete med Haninge kommuns enhet för arbetsmarknad, vilket syftade till att genom mångfald och integration säkra LK Precisions kompetensförsörjning. 
       Under våren 2017 behövde LK Precision anställa fler medarbetare men hade svårt att hitta personal till sin produktion. Efter att ha kartlagt och testat olika rekryteringskanaler, stötte produktionschefen Fredrik Marknäs på information som presenterade Haninge kommuns erbjudande om samverkan. Fredrik tog kontakt med jobbagenten Jens Gustafson von Zeipel och tillsammans tittade de på LK Precisions specifika möjligheter och behov. Någon vecka senare kontaktades Fredrik av Jens, som meddelade att han hade en tänkbar kandidat för en praktikplats, nämligen Hassan Beddel. Hassan hade två år tidigare fått uppehållstillstånd i Sverige och sedan dess försökt hitta ett arbete. Hassan erbjöds och accepterade praktikplatsen, vilken varade under två månader.  
       – Hassan blev direkt en tillgång för LK Precision. Han gjorde mycket bra ifrån sig och var väldigt mån om att lära sig, säger Ebrima John, som agerade Hassans handledare genom hela praktiktiden. Fredrik instämmer och tillägger: 
       – Vi investerade vår tid men inget annat och det blev pay-off redan vecka två.
       I december 2017 fick Hassan fast anställning hos LK Precision. På frågan vad det har betytt för Hassan säger han: 
       – Nu är jag självförsörjande och inte längre bidragsberoende. Med ett jobb blir jag en del av det svenska samhället. 
       I slutet av 2017 startade kommunen och LK Precision upp ytterligare ett samverkansprojekt. Med kommunens stöd hoppas företaget långsiktigt kunna säkra kompetensförsörjningen.
 
 
       – Det här samarbetet innebär onekligen en win-win-situation, säger Fredrik. 
       – Våra kontakter med näringslivet är otroligt viktiga, betonar Jens utifrån ett kommunperspektiv. Ebrima instämmer och betonar: 
       – Alla som kommer till Sverige har med sig något i bagaget som företag kan ha nytta av och det är viktigt att vi på LK Precision ser och attraherar dem innan någon annan gör det. 
       – Det finns onekligen vägar som man inte tänkt på tidigare när det gäller att lokalisera potentiell arbetskraft. Personerna finns där ute – det gäller bara att hitta dem – och vi fann Hassan, avslutar Fredrik. 

 

Återvinningsbar och återvunnen plast – en självklarhet för Cipax

Genom medvetna och strategiska insatser i samtliga led i värdekedjan – inom den egna organisationen liksom i leverantörs- och kundledet – vill Cipax ta ett större miljöansvar. En viktig beståndsdel i det arbetet är att tillverka så miljövänliga produkter som möjligt. 
       Cipax produkter framställs i återvinningsbara material som polyeten,  polyamid och polypropylen medan flera konkurrenter använder glasfiber i tillverkningsprocessen – ett material som i avfallshänseende oftast blir deponirest. 
       Produktionen av plastartiklar medför spillmaterial, vilket är negativt för miljön om det inte tas om hand och återvinns. Cipax har utvecklat teknik och processflöden för att säkerställa att överblivet material liksom uttjänta komponenter återanvänds vid tillverkning av nya produkter – ett livscykeltänk som gynnar både miljön och företagets lönsamhet.
       Idag räcker Cipax egen volym av återvunnet material inte till för att möta den allt högre efterfrågan. Genom utökade samarbeten med kunder och andra externa aktörer för uppsamling och hantering, kommer Cipax successivt att få tillgång till större kvantiteter för återanvändning.
       Cipax särskiljer sig på marknaden genom att tillverka så miljövänliga plastprodukter som möjligt. Bilden visar ett kompostkärl tillverkat av 100 procent återvinningsbar polyetenplast och där en del av rå­varan utgörs av återvunnet material. 

Mikroverktyg – employer branding via utveckling och gemenskap

Mikroverktyg ingår i XANOs affärsenhet Precision Technology. Företaget tillverkar finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer samt verktyg, fixturer, prototyper och specialutrustningar. Att skapa engagemang i jobbet är ett av Mikroverktygs fokusområden. 
       EMO-mässan är en av världens största samlingsplatser för tillverkande industri och arrangerades i Hannover i september 2017. Mikroverktygs deltagande brukar huvudsakligen handla om att hålla ögonen på konkurrenterna och bevaka ny teknik. Inför mässan i Hannover erbjöd företagets ledning all personal att följa med, dels i kompetensutvecklingssyfte och dels för att stärka gemenskapen. Aktiviteten var frivillig och av totalt cirka 50 anställda valde ett 30-tal medarbetare att följa med på resan. Där gavs de bland annat möjlighet att träffa branschkollegor och ta del av den senaste tekniken. 
       Mikroverktygs VD Kjell Wallin hade som vision med resan att den skulle bidra till kompetensutveckling och ge ett stärkt employer brand. 
       – Vi måste våga satsa på vår personal, de är företagets främsta resurs, menar Kjell. 

Långsiktig samverkan för en mer hållbar verksamhet

En viktig del av hållbarhetsbegreppet är långsiktighet som innefattar ansvar för såväl produkter och lösningar som relationer. Ett exempel på det senare är Fredriksons mångåriga samarbete med Tetra Pak. Fredriksons är ledande inom utveckling och tillverkning av transportörsystem till förpackningsindustrin. Företagets kunder finns inom livsmedel, medicinteknik, miljö och annan teknikindustri.
       Tetra Pak – ett företag som grundades 1951 och som idag är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel – är en av Fredriksons kunder.

Affärsrelationen mellan de båda företagen inleddes redan under 1960-talet. Tillsammans, långsiktigt och med ömsesidigt förtroende, har de genom åren arbetat för att göra livsmedel säkra och tillgängliga samt i möjligaste mån eliminera ogynnsamma effekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
       Tetra Paks mål med sina leverantörs­relationer är att minimera negativ påverkan och istället tillföra något positivt till de företag, människor och samhällen som deras leverantörsled är förknippade med. Som en del av det arbetet förbinder sig Fredriksons att följa Tetra Paks uppförandekod för leverantörer. Koden anger Tetra Paks förväntningar på sina samarbetspartners utifrån de tio principerna i FN:s Global Compact.
       För att kunna utvärdera hur villkoren i koden följs, har Tetra Pak upprättat ett kontrollramverk. Företaget ställer som krav att utvalda leverantörer ansluter sig till Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), genom vilken Tetra Pak får tillgång till detaljerat resultat kring efterlevnadsgraden. Vidare använder Tetra Pak ett internt scorecard för att löpande följa upp utfall i exempelvis kvalitet, ledtid och pris. Med hjälp av en oberoende part genomförs också finansiella revisioner.
       Tetra Pak är mycket nöjda med Fredriksons som leverantör, vilket det drygt 50-åriga samarbetet tydligt påvisar. I alla relationer finns dock förbättringspotential. Idag har Fredriksons en hundraprocentig efterlevnadsgrad av uppförandekoden och har med en utökad kundportfölj begränsat sin beroendeställning gentemot Tetra Pak.
       Inom samtliga branscher där Fredriksons verkar ställer kundföretagen höga krav på hållbarhet, professionalism och kvalitet i sina leverantörsled. Ett kravställande som Fredriksons uppskattar – tillsammans med sina kunder strävar företaget efter att skapa mer hållbara verksamheter och i förlängningen ett mer hållbart samhälle. 

Kompetensutveckling


XANOs målsättning är att alla medarbetare ska ha rätt kompetens för de uppgifter som var och en utför. Koncernens företag strävar ständigt efter att förstärka medarbetarnas kunskaper, bland annat genom utbildningsprogram inom XANO Academy. 
       XANO Academy är koncernens interna utbildnings­arena. Syftet med akademin är att stärka och profilera XANO som arbetsgivare, investera i medarbetarna, möjliggöra en plattform för interna nätverk, få ökade konkurrensfördelar samt skapa ett forum för kommunikation och implementering av XANOs värdegrund. 
       Utvecklingsprogrammen löper vanligtvis över en period om sex till tolv månader och är uppdelade i sex moduler med innehåll anpassat efter målgruppens struktur och kompetensbehov. Hittills har utbildningar genomförts med inriktning mot dels olika grupper av produktionspersonal och dels medarbetare inom försäljning respektive företagsledning.