Hållbar verksamhet

 
 
För XANO innebär hållbarhet att ta ansvar för hur koncernens verksamhet påverkar samhället ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhet är en naturlig del av företagandet. Vi måste disponera alla resurser med omsorg och arbeta med effektivitet i alla led för att uppnå lönsamhet.
 
XANO-andan bygger på koncernens småländska ursprung. Den viktigaste gemensamma nämnaren hos koncernföretagen är entreprenörskap med ett starkt driv. Företagens organisationer är platta med snabba beslutsvägar och korta tider till lösningar. Ledarskapet är jordnära och närvarande med tydliga krav på delaktighet från alla medarbetare, ett arbetsklimat med intressentrelationer karaktäriserade av öppenhet och högt i tak. 
 
För att nå framgång tror vi på starka relationer, vilket är bakgrunden till att vi investerar långsiktigt i våra företag. Det ger varje enhet utrymme att utveckla sina resurser. För XANO är det hållbar utveckling.
 
Läs mer i hållbarhetsrapporten.
   
XANO_2018_HR.jpg     2018
     
XANO_2017_hallbarhetsrapport.jpg     2017

 

 

LK Precision säkrar kompetensförsörjning genom mångfald & integration

LK Precision inledde under 2017 ett samarbete med Haninge kommuns enhet för arbetsmarknad, vilket syftade till att genom mångfald och integration säkra LK Precisions kompetensförsörjning. 
       Under våren 2017 behövde LK Precision anställa fler medarbetare men hade svårt att hitta personal till sin produktion. Efter att ha kartlagt och testat olika rekryteringskanaler, stötte produktionschefen Fredrik Marknäs på information som presenterade Haninge kommuns erbjudande om samverkan. Fredrik tog kontakt med jobbagenten Jens Gustafson von Zeipel och tillsammans tittade de på LK Precisions specifika möjligheter och behov. Någon vecka senare kontaktades Fredrik av Jens, som meddelade att han hade en tänkbar kandidat för en praktikplats, nämligen Hassan Beddel. Hassan hade två år tidigare fått uppehållstillstånd i Sverige och sedan dess försökt hitta ett arbete. Hassan erbjöds och accepterade praktikplatsen, vilken varade under två månader.  
       – Hassan blev direkt en tillgång för LK Precision. Han gjorde mycket bra ifrån sig och var väldigt mån om att lära sig, säger Ebrima John, som agerade Hassans handledare genom hela praktiktiden. Fredrik instämmer och tillägger: 
       – Vi investerade vår tid men inget annat och det blev pay-off redan vecka två.
       I december 2017 fick Hassan fast anställning hos LK Precision. På frågan vad det har betytt för Hassan säger han: 
       – Nu är jag självförsörjande och inte längre bidragsberoende. Med ett jobb blir jag en del av det svenska samhället. 
       I slutet av 2017 startade kommunen och LK Precision upp ytterligare ett samverkansprojekt. Med kommunens stöd hoppas företaget långsiktigt kunna säkra kompetensförsörjningen.
 
 
       – Det här samarbetet innebär onekligen en win-win-situation, säger Fredrik. 
       – Våra kontakter med näringslivet är otroligt viktiga, betonar Jens utifrån ett kommunperspektiv. Ebrima instämmer och betonar: 
       – Alla som kommer till Sverige har med sig något i bagaget som företag kan ha nytta av och det är viktigt att vi på LK Precision ser och attraherar dem innan någon annan gör det. 
       – Det finns onekligen vägar som man inte tänkt på tidigare när det gäller att lokalisera potentiell arbetskraft. Personerna finns där ute – det gäller bara att hitta dem – och vi fann Hassan, avslutar Fredrik. 

 

Återvinningsbar och återvunnen plast – en självklarhet för Cipax

Genom medvetna och strategiska insatser i samtliga led i värdekedjan – inom den egna organisationen liksom i leverantörs- och kundledet – vill Cipax ta ett större miljöansvar. En viktig beståndsdel i det arbetet är att tillverka så miljövänliga produkter som möjligt. 
       Cipax produkter framställs i återvinningsbara material som polyeten,  polyamid och polypropylen medan flera konkurrenter använder glasfiber i tillverkningsprocessen – ett material som i avfallshänseende oftast blir deponirest. 
       Produktionen av plastartiklar medför spillmaterial, vilket är negativt för miljön om det inte tas om hand och återvinns. Cipax har utvecklat teknik och processflöden för att säkerställa att överblivet material liksom uttjänta komponenter återanvänds vid tillverkning av nya produkter – ett livscykeltänk som gynnar både miljön och företagets lönsamhet.
       Idag räcker Cipax egen volym av återvunnet material inte till för att möta den allt högre efterfrågan. Genom utökade samarbeten med kunder och andra externa aktörer för uppsamling och hantering, kommer Cipax successivt att få tillgång till större kvantiteter för återanvändning.
       Cipax särskiljer sig på marknaden genom att tillverka så miljövänliga plastprodukter som möjligt. Bilden visar ett kompostkärl tillverkat av 100 procent återvinningsbar polyetenplast och där en del av rå­varan utgörs av återvunnet material. 

Mikroverktyg – employer branding via utveckling och gemenskap

Mikroverktyg ingår i XANOs affärsenhet Precision Technology. Företaget tillverkar finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer samt verktyg, fixturer, prototyper och specialutrustningar. Att skapa engagemang i jobbet är ett av Mikroverktygs fokusområden. 
       EMO-mässan är en av världens största samlingsplatser för tillverkande industri och arrangerades i Hannover i september 2017. Mikroverktygs deltagande brukar huvudsakligen handla om att hålla ögonen på konkurrenterna och bevaka ny teknik. Inför mässan i Hannover erbjöd företagets ledning all personal att följa med, dels i kompetensutvecklingssyfte och dels för att stärka gemenskapen. Aktiviteten var frivillig och av totalt cirka 50 anställda valde ett 30-tal medarbetare att följa med på resan. Där gavs de bland annat möjlighet att träffa branschkollegor och ta del av den senaste tekniken. 
       Mikroverktygs VD Kjell Wallin hade som vision med resan att den skulle bidra till kompetensutveckling och ge ett stärkt employer brand. 
       – Vi måste våga satsa på vår personal, de är företagets främsta resurs, menar Kjell. 

Långsiktig samverkan för en mer hållbar verksamhet

En viktig del av hållbarhetsbegreppet är långsiktighet som innefattar ansvar för såväl produkter och lösningar som relationer. Ett exempel på det senare är Fredriksons mångåriga samarbete med Tetra Pak. Fredriksons är ledande inom utveckling och tillverkning av transportörsystem till förpackningsindustrin. Företagets kunder finns inom livsmedel, medicinteknik, miljö och annan teknikindustri.
       Tetra Pak – ett företag som grundades 1951 och som idag är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel – är en av Fredriksons kunder.

Affärsrelationen mellan de båda företagen inleddes redan under 1960-talet. Tillsammans, långsiktigt och med ömsesidigt förtroende, har de genom åren arbetat för att göra livsmedel säkra och tillgängliga samt i möjligaste mån eliminera ogynnsamma effekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
       Tetra Paks mål med sina leverantörs­relationer är att minimera negativ påverkan och istället tillföra något positivt till de företag, människor och samhällen som deras leverantörsled är förknippade med. Som en del av det arbetet förbinder sig Fredriksons att följa Tetra Paks uppförandekod för leverantörer. Koden anger Tetra Paks förväntningar på sina samarbetspartners utifrån de tio principerna i FN:s Global Compact.
       För att kunna utvärdera hur villkoren i koden följs, har Tetra Pak upprättat ett kontrollramverk. Företaget ställer som krav att utvalda leverantörer ansluter sig till Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), genom vilken Tetra Pak får tillgång till detaljerat resultat kring efterlevnadsgraden. Vidare använder Tetra Pak ett internt scorecard för att löpande följa upp utfall i exempelvis kvalitet, ledtid och pris. Med hjälp av en oberoende part genomförs också finansiella revisioner.
       Tetra Pak är mycket nöjda med Fredriksons som leverantör, vilket det drygt 50-åriga samarbetet tydligt påvisar. I alla relationer finns dock förbättringspotential. Idag har Fredriksons en hundraprocentig efterlevnadsgrad av uppförandekoden och har med en utökad kundportfölj begränsat sin beroendeställning gentemot Tetra Pak.
       Inom samtliga branscher där Fredriksons verkar ställer kundföretagen höga krav på hållbarhet, professionalism och kvalitet i sina leverantörsled. Ett kravställande som Fredriksons uppskattar – tillsammans med sina kunder strävar företaget efter att skapa mer hållbara verksamheter och i förlängningen ett mer hållbart samhälle. 

Kompetensutveckling


XANOs målsättning är att alla medarbetare ska ha rätt kompetens för de uppgifter som var och en utför. Koncernens företag strävar ständigt efter att förstärka medarbetarnas kunskaper, bland annat genom utbildningsprogram inom XANO Academy. 
       XANO Academy är koncernens interna utbildnings­arena. Syftet med akademin är att stärka och profilera XANO som arbetsgivare, investera i medarbetarna, möjliggöra en plattform för interna nätverk, få ökade konkurrensfördelar samt skapa ett forum för kommunikation och implementering av XANOs värdegrund. 
       Utvecklingsprogrammen löper vanligtvis över en period om sex till tolv månader och är uppdelade i sex moduler med innehåll anpassat efter målgruppens struktur och kompetensbehov. Hittills har utbildningar genomförts med inriktning mot dels olika grupper av produktionspersonal och dels medarbetare inom försäljning respektive företagsledning.