Livscykeltänk hos Resinit

Resinit har under några år fokuserat på att få in ett livscykeltänk i sitt miljöarbete. Våren 2018 fick företaget, bland annat tack vare arbetet med livscykelperspektiv, ta emot sitt uppdaterade certifikat enligt ISO 14001.
     Resinit ingår i XANOs affärsenhet Precision Technology. På företagets anläggning i Västervik tillverkas maskinbearbetade komponenter i plast och laminat. 450–500 olika artiklar levereras varje månad till kunder inom bland annat medicinteknik. Resinit har länge arbetat med miljöledningssystem men under 2015, då den uppdaterade miljöledningssystemstandarden ISO 14001 kom, fick de lite huvudbry angående standardens nya krav på livscykelperspektiv.
     – Första frågan vi fick ställa oss själva var: Vad innebär livscykelperspektiv för Resinit? säger Kurt Johansson som är kvalitets- och miljökoordinator på företaget.

 

Genom dels egna efterforskningar och dels med hjälp av en miljökonsult, kunde Resinit landa i begreppets innebörd. Att arbeta utifrån ett livscykelperspektiv innebär ett breddat tankesätt avseende produkters miljöpåverkan och omfattar hela förloppet från anskaffande av råmaterial till slutlig avfallshantering. Målet är att beakta och minimera miljöpåverkan genom produktens hela livscykel.
     För att identifiera företagets miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv började Resinit dela in verksamheten i olika livscykelstadier. Därefter identifierades vilka miljöaspekter som finns i respektive livscykelstadie. 
     – Nu har vi en tydlig modell där vi kan bedöma miljöpåverkan, risker, intressentkrav, lagkrav m.m. utifrån ett livscykelperspektiv. Det skapar en tydlighet i miljöarbetet och är också lätt att kommunicera inom organisationen, menar Kurt.

Arbetet har resulterat i ett mer effektivt miljöarbete eftersom livscykelperspektivet underlättar för företaget att identifiera vilka miljöaspekter det har rådighet över. Det har även lett till fler dialoger med kunder avseende material- och kemikalieval. 
     – Vår produktion styrs i hög grad av vad kunderna efterfrågar. Ibland innebär deras önskemål användande av exempelvis kemikalier med en negativ inverkan på hälsa och miljö, påpekar Kurt. Då tar vi en dialog med kunden för att om möjligt växla till mer miljö- och hälsovänliga alternativ.
     Arbetet med materialval bidrar till minskad miljöpåverkan under produktens användningsfas men även när den blir till avfall, vilket är helt i linje med kraven i ISO 14001 och företagets ambition om att arbeta för en hållbar utveckling.
     – I början var det svårt men när vi väl kommit underfund med vad livscykelperspektivet innebär för oss och hittat rätt tankesätt, blev det enkelt och var absolut värt allt arbete, avslutar Kurt.