XANO-aktien

XANOs B-aktie inregistrerades på börsen den 5 december 1988. Aktien är nu noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Aktiekapitalet i XANO uppgår till 35,2 MSEK. Det finns 7 288 800 aktier av aktieslag A och 20 898 180 aktier av aktieslag B, totalt 28 186 980 aktier, med kvotvärde 1:25 SEK. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst, alla med lika rätt till utdelning. Totalt antal röster uppgår till 93 786 180.

XANO innehar 292 444 egna aktier av aktieslag B.

Utdelningspolitik
Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov och eventuella återköp av aktier.

Aktien 2019