XANO-aktien

XANOs B-aktie inregistrerades på börsen den 5 december 1998. Aktien är nu noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap.

Aktiekapitalet i XANO uppgår till 35,2 MSEK. Efter aktieuppdelning (split 2:1) i juni 2017 uppgår antalet aktier av aktieslag A till 3 644 400 och av aktieslag B till 10 449 090, totalt 14 093 490 aktier, med kvotvärde 2:50 SEK. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst, alla med lika rätt till utdelning. Totalt antal röster uppgår till 46 893 090.

XANO innehar 146 222 egna aktier av aktieslag B.

Utdelningspolitik
Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov och eventuella återköp av aktier.

Aktien 2017