Beslut på årsstämma i AGES Industri AB som ska behandlas på årsstämma i XANO Industri AB (publ)

24 april 2014 18:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har idag avhållits i XANOs dotterbolag AGES Industri AB.

Följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag:
»   Emission av konvertibler till anställda i AGES-koncernen
»   Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
»   Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Besluten är villkorade av att årsstämman i XANO den 8 maj 2014 dels beslutar om att dela ut aktierna i AGES till aktieägarna i XANO och dels godkänner besluten enligt ovan.

Fullständiga förslag till beslut finns på webbplatsen www.xano.se via länken ”Årsstämma 2014”.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se