Bokslutskommuniké 2009

11 februari 2010 13:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Fjärde kvartalet
»  Nettoomsättningen var 299 MSEK (305)
»  Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (-7)
»  Resultat per aktie var 0,65 SEK (-0,95)

Helåret
»  Nettoomsättningen var 1 071 MSEK (1 402)
»  Resultat efter skatt uppgick till -9 MSEK (45)
»  Resultat per aktie var -1,30 SEK (6,70) 
»  Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 MSEK (59) 
»  Kassaflöde efter investeringar var 106 MSEK (-15) 

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Utfallet av årets fjärde kvartal överträffade förväntningarna. Omsättningen var i nivå med föregående år medan resultatet förbättrades avsevärt tack vare de kapacitetsanpassningar som genomförts sedan förra hösten. Sammantaget redovisar koncernen ett negativt resultat för helåret men andra halvåret genererade, trots lägre fakturering, en tredubblad vinst före skatt jämfört med motsvarande period 2008. Omsättningen var för helåret 24 procent lägre än föregående år samtidigt som vinstmarginalen sjönk från 4,2 till -0,8 procent. Årets omställningskostnader överstiger det negativa resultatet.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se