Bokslutskommuniké 2011

7 februari 2012 14:15

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

HELÅRET
»  Förvärv av Metall Göte AB
»  Ny stororder från USA värd 97 MSEK avseende automationsutrustning för förpackningshantering
Kvarvarande verksamhet
»  Nettoomsättningen var 1 162 MSEK (1 049)
»  Resultat efter skatt uppgick till 81 MSEK (53)
»  Resultat per aktie var 11,80 SEK (7,80)
Koncernen som helhet
»  Nettoomsättningen var 1 162 MSEK (1 268)
»  Resultat efter skatt uppgick till 83 MSEK (72)
»  Resultat per aktie var 12,15 SEK (10,60)

FJÄRDE KVARTALET
Kvarvarande verksamhet
»  Nettoomsättningen var 299 MSEK (295)
»  Resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (16)
»  Resultat per aktie var 3,15 SEK (2,35)
Koncernen som helhet
»  Nettoomsättningen var 299 MSEK (316)
»  Resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (17)
»  Resultat per aktie var 3,15 SEK (2,50)

Efter balansdagen
»  I januari tecknades en principöverenskommelse om förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB.

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Omsättningen ökade marginellt under det fjärde kvartalet medan resultat efter skatt steg med 35 procent jämfört med motsvarande period 2010. Den positiva resultatutvecklingen förklaras framför allt av en avsevärd lönsamhetsförbättring i de företag som visade svaga siffror föregående år samtidigt som övriga kunnat bibehålla goda marginaler. Generellt sett var marknadsläget för koncernens bolag fortsatt stabilt under inledningen av kvartalet för att sedan försvagas något under december. Helårsomsättningen ökade med 11 procent jämfört med 2010 medan rörelsemarginalen förbättrades från 8,0 till 9,9 procent. Resultat efter skatt översteg föregående års utfall med över 50 procent. Kassaflödet var starkt under hela året.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se