Bokslutskommuniké 2012

7 februari 2013 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
»    Nettoomsättningen var 1 171 MSEK (1 162)
»    Resultat efter skatt uppgick till 67 MSEK (81)
»    Resultat per aktie var 9,85 SEK (11,80)
»    Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB
»    Avyttring av Eslöv Mekaniska Verkstad AB
»    Förvärv av ÅGES Industrier i Unnaryd AB och ITB Teknik i Unnaryd AB
»    Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK (3,50)

Fjärde kvartalet
»    Nettoomsättningen var 283 MSEK (299)
»    Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (22)
»    Resultat per aktie var 2,40 SEK (3,15)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Det fjärde kvartalet, i synnerhet december månad, genererade ett svagt utfall. Jämfört med motsvarande period föregående år sjönk faktureringen med 5 procent och rörelseresultatet med 38 procent.
     Helårsomsättningen blev något högre än under 2011 medan rörelseresultatet föll från 115 till 94 MSEK. Den lägre vinstnivån förklaras främst av realisationsförlusten i samband med avyttringen av EMEK, negativa valutaeffekter och extraordinära kostnader för bland annat etablering av verksamheter i Polen och Kina. Förvärven av ÅGES och ITB Teknik i december har också belastat resultatet i form av transaktions- och räntekostnader. Nyförvärvens resultat tillgodoräknas först från den 1 januari 2013.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se