Bokslutskommuniké 2013

13 februari 2014 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
»    Nettoomsättningen var 1 593 MSEK (1 171)
»    Resultat efter skatt uppgick till 118 MSEK (67)
»    Resultat per aktie var 17,40 SEK (9,85)
»    Koncernens bästa år någonsin
»    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 161 MSEK (73)
»    Räntebärande skulder minskade med 179 MSEK
»    Försäljning av industrifastighet i Tallinn
»    Kapacitetshöjande investeringar i ÅGES och ITB Teknik i Unnaryd
»    Styrelsen föreslår avknoppning av affärsenhet

Fjärde kvartalet
»    Nettoomsättningen var 439 MSEK (283)
»    Resultat efter skatt uppgick till 24 MSEK (17)
»    Resultat per aktie var 3,60 SEK (2,40)

Efter årets slut
»    Planerat VD-skifte i moderbolaget

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Fjärde kvartalet
Koncernen avslutade året starkt. Jämfört med motsvarande period föregående år var omsättningen 54 procent högre medan resultat före skatt ökade med 161 procent.

Helåret
Omsättningen ökade med 36 procent och resultat före skatt exklusive engångsposter med 52 procent jämfört med 2012. Kassaflödet uppgick till 161 MSEK före investeringar. Räntebärande skulder minskade med 179 MSEK. Helårsutfallet innebar att 2013 blev koncernens bästa år hittills.

Framtida utveckling
Orderstocken ligger överlag på en hög nivå i koncernens bolag men varierar mellan olika branscher och kundsegment. Företagen inom Industrial Solutions upplever en fortsatt god marknadssituation. Pågående kapacitetsuppbyggnad och strukturarbete inom Precision Components påverkar marginalerna negativt under inledningen av 2014. Inom Precision Technology är många kunder fortsatt avvaktande och utvecklingen under den närmaste framtiden därför svårbedömd. Med etableringen i Polen slutförd väntas lönsamheten för Rotational Moulding förbättras successivt. Sammantaget bedöms utvecklingen för koncernens verksamhet vara fortsatt god.

Planerat VD-skifte
Sune Lantz har efter nästan 30 år i koncernen, varav 12 år som VD för moderbolaget, kommit överens med XANOs styrelse om att lämna sitt uppdrag för nya utmaningar.
     Överenskommelsen innebär att Sune Lantz avgår från VD-posten vid halvårsskiftet 2014. Vice VD Lennart Persson kommer att tillträda som ny VD. Lennart Persson har under 16 år innehaft olika ledande befattningar inom XANO-koncernen och varit vice VD i moderbolaget sedan 2005.
     Sune Lantz kommer att övergå till styrelsearbete och särskilda uppdrag i några noterade koncerner. Vid XANOs årsstämma den 8 maj 2014 kommer Sune Lantz att föreslås för val till styrelsen. Sune Lantz är sedan tidigare vald till arbetande styrelseordförande i den bolagsgrupp som XANO avser att dela ut till aktieägarna och separatnotera.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se