Bokslutskommuniké 2014

5 februari 2015 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

HELÅRET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 974 MSEK (989)
»    Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (72)
»    Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (55)
»    Resultat per aktie var 5,85 SEK (8,00)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 1 219 MSEK (1 593)
»    Resultat före skatt uppgick till 76 MSEK (150) och inkluderar poster av engångskaraktär med 0 MSEK (16)
»    Resultat efter skatt uppgick till 58 MSEK (118)
»    Resultat per aktie var 8,55 SEK (17,40)

FJÄRDE KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 268 MSEK (274)
»    Resultat före skatt uppgick till 6 MSEK (21)
»    Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (15)
»    Resultat per aktie var 0,55 SEK (2,20)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 268 MSEK (439)
»    Resultat före skatt uppgick till 6 MSEK (34)
»    Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (24)
»    Resultat per aktie var 0,55 SEK (3,60)

Viktiga händelser under året
»    Utdelning och separatnotering av AGES genomfördes i maj
»    VD-skifte genomfördes den 1 juli

 

Kvarvarande verksamhet avser koncernen exklusive den utdelade affärsenheten Precision Components (AGES). I koncernen som helhet ingår AGES till och med den 30 april 2014 och under hela 2013.

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Efter beslut på årsstämman i maj 2014 har affärsenheten Precision Components knoppats av från XANO och bildat en självständig koncern. Utdelningen av Precision Components, som motsvarade ungefär hälften av tidigare verksamhet, påverkar koncernens resultat och ställning på ett omfattande sätt.

Kvarvarande verksamhet
Utvecklingen för de båda affärsenheterna Precision Technology och Rotational Moulding har varit god under året. Bolagen har på en avvaktande marknad stärkt sina positioner och tagit ett antal viktiga steg för fortsatt lönsam tillväxt. Undantaget är Rotational Mouldings etablering i Polen som har svag lönsamhet. Industrial Solutions har jämfört med det starka föregående året haft en utmanande period. Ett par av affärsenhetens större kunder har haft ett besvärande konjunkturläge och försäljningsvolymerna till förpackningsindustrin har inte nått föregående års nivåer. Åtgärder har genomförts för att anpassa kostnaderna, vilket kommer att ge effekt från årsskiftet.
     Avslutningen av 2014 genererade ett något svagare utfall än förväntat. Däremot var orderingången avseende den projektrelaterade försäljningen mot förpackningsindustrin stark.

Framtida utveckling
Under den närmaste tiden väntas en fortsatt försiktighet inom samtliga affärsenheters kundsegment. Orderingången har dock stabiliserats under den senare delen av 2014 och inledningen av innevarande år. Marknadsläget bedöms successivt förbättras under året.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se