Bokslutskommuniké 2015

11 februari 2016 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

HELÅRET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 1 052 MSEK (994)
»    Resultat före skatt uppgick till 85 MSEK (56)
»    Resultat efter skatt uppgick till 66 MSEK (43)
»    Resultat per aktie var 9,60 SEK (6,35)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 1 052 MSEK (1 239)
»    Resultat före skatt uppgick till 97 MSEK (80)
»    Resultat efter skatt uppgick till 78 MSEK (61)
»    Resultat per aktie var 11,45 SEK (9,05)

FJÄRDE KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 267 MSEK (258)
»    Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (8)
»    Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (5)
»    Resultat per aktie var 1,75 SEK (0,75)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 267 MSEK (258)
»    Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (8)
»    Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (5)
»    Resultat per aktie var 1,75 SEK (0,75)

Viktiga händelser under året
»    Förvärv av Canline i Nederländerna
»    Försäljning av industrifastighet
»    Genombrott på nya marknader för NPB

 

Informationen i föreliggande rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges. I jämförelsetalen för koncernen som helhet ingår den utdelade affärsenheten Precision Components (AGES) till och med den 30 april 2014.
      Från 2015 tillämpar koncernen successiv vinstavräkning för projektleveranser till förpackningsindustrin. Jämförelsetalen har omräknats i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
År 2015 avslutades positivt med fördubblat resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det lägre utfallet i förhållande till tredje kvartalet förklaras av projektmix och viss säsongsvariation. Flera av koncernens företag uppnådde sina bästa resultat någonsin och rörelsemarginalen för helåret förbättrades från föregående års 7,0 procent till 9,1 procent. Försäljningsframgångar för koncernens egna produkter och expansion på utvalda marknader utanför Norden är bidragande orsaker till den positiva utvecklingen.
      Affärsenheterna Precision Technology och Industrial Solutions redovisade omsättningsökning och avsevärt högre rörelseresultat än jämförelseåret. Däremot hade Rotational Moulding en något lägre fakturering och rörelsemarginalen försämrades, främst till följd av negativt resultat i affärsenhetens polska bolag. Etableringen i Polen har bidragit till genombrott på nya marknader men verksamheten har inte kunnat uppnå tillfredsställande lönsamhet. Produktionen har nu flyttats från Polen till Estland och affärerna fördelats mellan systerbolagen. Kostnaderna för omlokaliseringen matchas koncernmässigt till största delen av positiva engångsposter.
      Under de senaste månaderna har det endast skett små förändringar i efterfrågeläge och struktur på berörda marknader. För koncernen i stort har orderingången successivt stabiliserats och de samlade ordervolymerna ligger på en god nivå. Aktiviteterna kring fokuserade satsningar på vidareutveckling av egna produkter och optimering av samordningsfördelar inom koncernen, som exempelvis samarbetet mellan Canline och NPB, fortsätter.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se