Bokslutskommuniké 2016

8 februari 2017 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

HELÅRET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 1 052 MSEK (1 052)
»    Resultat före skatt uppgick till 92 MSEK (85)
»    Resultat efter skatt uppgick till 70 MSEK (66)
»    Resultat per aktie var 10,20 SEK (9,60)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 1 052 MSEK (1 052)
»    Resultat före skatt uppgick till 92 MSEK (97)
»    Resultat efter skatt uppgick till 70 MSEK (78)
»    Resultat per aktie var 10,20 SEK (11,45)

FJÄRDE KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 269 MSEK (267)
»    Resultat före skatt uppgick till 13 MSEK (15)
»    Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (12)
»    Resultat per aktie var 1,35 SEK (1,75)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 269 MSEK (267)
»    Resultat före skatt uppgick till 13 MSEK (15)
»    Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (12)
»    Resultat per aktie var 1,35 SEK (1,75)
Viktiga händelser under året
»    Förvärv av Jorgensen Engineering A/S

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernens resultat före skatt översteg föregående års utfall med närmare 10 procent, vilket innebar att vinstmarginalen stärktes från 8,0 till 8,7 procent på en oförändrad omsättningsnivå. Utfallet under det fjärde kvartalet speglade i stort förväntningarna inför årets avslutning med stabila siffror för merparten av koncernens enheter men fortsatt låga försäljningsvolymer inom förpackningssektorn och ett konsoliderat resultat något under jämförelseperiodens.
      Affärsenheten Industrial Solutions presterade sammantaget ett svagare utfall under årets sista kvartal än under motsvarande period föregående år. Även helårssiffrorna visar på viss omsättningsnedgång och marginalförsämring i förhållande till jämförelseperioden. Huvuddelen av affärsenhetens leveranser av automationslösningar sker till förpackningsindustrin, där utdragna beslutsprocesser medförde låga projektvolymer under året. I december bröts dock trenden genom avslut i ett par större affärer, vilket ger stabilitet framöver. Förvärvet av danska Jorgensen i november hade en liten positiv inverkan på resultatet under det gångna året men medför inför kommande år, förutom tillskottet av egna volymer, även bättre förutsättningar för tillväxt för systerbolagen. Jorgensen kompletterar befintliga automationsföretag med ytterligare produktkoncept och marknadskanaler.
      Affärsenheten Precision Technology avslutade året med fakturering i nivå med föregående år och avsevärt förbättrad lönsamhet under fjärde kvartalet. För året som helhet var tillväxten i omsättning 8 procent medan rörelseresultatet steg med 9 procent. Volymökningen avsåg till stor del medicinteknik men även nya segment som exempelvis rymdindustrin. Årets investeringar i såväl maskinutrustning som lokaler har medfört ökad kapacitet och konkurrenskraft.
      Affärsenheten Rotational Moulding redovisade ett betydligt starkare utfall under årets avslutande kvartal än under jämförelseperioden och helårssiffrorna visar en omsättningstillväxt på drygt 8 procent med en mer än fördubblad rörelsemarginal. Konsolidering av verksamheten efter genomförda strukturförändringar har inneburit ett bättre resursutnyttjande inom gruppen och trots en förhållandevis svag generell utveckling inom flera branscher har företagen lyckats utöka sina marknadsandelar. 

Framtida utveckling
Jämfört med de förhållanden som rådde vid ingången av det fjärde kvartalet har marknadsförutsättningarna förändrats i en positiv riktning. Mot slutet av året upplevde samtliga affärsenheter en högre aktivitetsnivå inom respektive marknadssegment, en utveckling som varit än mer påtaglig under inledningen av 2017.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se