Bokslutskommuniké 2017

8 februari 2018 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
»    Nettoomsättningen var 1 663 MSEK (1 052)
»    Rörelseresultatet uppgick till 220 MSEK (96)
»    Resultat före skatt uppgick till 200 MSEK (92)
»    Resultat efter skatt uppgick till 158 MSEK (70)
»    Resultat per aktie var 11,44 SEK (5,09)

Fjärde kvartalet
»    Nettoomsättningen var 432 MSEK (269)
»    Rörelseresultatet uppgick till 54 MSEK (10)
»    Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (13)
»    Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (9)
»    Resultat per aktie var 3,07 SEK (0,66)

Viktiga händelser under året
»    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni
»    I december tecknade XANO avtal om förvärv av Blowtech Group AB

Händelser efter balansdagen
»    Den 2 januari 2018 slutfördes förvärvet av Blowtech Group

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Ett positivt utfall av genomförda aktiviteter kombinerat med fortsatt fördelaktiga marknadsförutsättningar genererade under årets avslutande kvartal ytterligare tillväxt och ett mer än femdubblat rörelseresultat i förhållande till jämförelseperioden. Koncernens helårssiffror visade på en sammanlagd tillväxt om drygt 58 procent, varav Jorgensen bidrog med 36 procent, och ett rörelseresultat överstigande föregående års med 131 procent. Vinstmarginalen ökade från 8,7 till 12,0 procent medan resultat per aktie steg från 5,09 till 11,44 SEK.
      Affärsenheten Industrial Solutions presterade nära nog fördubblad omsättning och tredubblat rörelseresultat jämfört med föregående år. Jorgensen svarade för huvuddelen av tillkommande volymer men den organiska tillväxten var goda 32 procent. Under året levererades betydligt högre projektvolymer till förpackningsindustrin samtidigt som även uppdragen till större kontraktskunder ökade i omfattning. Försäljningen av egna produkter mot möbel- och inredningstillverkare nådde stora exportframgångar och noterade nya rekordsiffror. Marknadsförhållandena var generellt goda hela året men under senhösten avtog orderingången avseende nya automationsprojekt något.
      Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade en sammanlagd volymuppgång med en markant förstärkning av rörelsemarginalen jämfört med föregående år. Verksamheterna kunde tack vare löpande strategiska investeringar i produktionskapacitet och förstärkt teknikkompetens dra fördel av årets gynnsamma marknadsklimat och expandera ytterligare. Det var framför allt uppdragen till befintliga kunder inom branschsegmentet medicinteknik som ökade i omfattning. Den positiva lönsamhetsutvecklingen har sin grund i en allt högre automationsgrad och ett rationellt användande av företagens resurser. 
      Verksamheten inom affärsenheten Rotational Moulding uppvisade en liten tillväxt med stabil lönsamhet. Återhållsamhet från kunder inom enskilda produktsegment kompenserades av god utveckling på andra områden. I förhållande till jämförelseperioden upplevde företagen större svängningar i orderingången under det andra halvåret men med en positiv avslutning var orderstocken vid årsskiftet högre än föregående år. Vidareutveckling av de egna produktsortimenten samt strategiska marknadsaktiviteter hade fortsatt hög prioritet.
      I samband med att förvärvet av Blowtech slutfördes i januari 2018, ombildades affärsenheten Rotational Moulding och bytte namn till Industrial Products. Affärsenheten omfattar härefter Cipax, Ackurat (tidigare i Industrial Solutions) och Blowtech.

Framtida utveckling
Långsiktigt fokuseras framtida aktiviteter på att bibehålla en stabil organisk tillväxt med god lönsamhet. Med nuvarande fördelaktiga marknadsläge och väl fungerande organisationer finns förutsättningar för en positiv utveckling även på kort sikt. Tillfälliga nedgångar inom enskilda branscher eller marknader kan med befintlig koncernstruktur kompenseras av expansion på andra områden. Det finns potential för tillväxt genom vidareutveckling av befintliga uppdrag liksom via etablering på nya marknader och inom nya kundsegment.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se