Bokslutskommuniké 2018

7 februari 2019 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
»    Nettoomsättningen var 2 044 MSEK (1 663)
»    Rörelseresultatet uppgick till 236 MSEK (220)
»    Resultat före skatt uppgick till 219 MSEK (200)
»    Resultat efter skatt uppgick till 171 MSEK (158)
»    Resultat per aktie var 12:27 SEK (11:44)

Fjärde kvartalet
»    Nettoomsättningen var 549 MSEK (432)
»    Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK (54)
»    Resultat före skatt uppgick till 57 MSEK (50)
»    Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (42)
»    Resultat per aktie var 3:23 SEK (3:07)

Viktiga händelser under året
»    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
»    Nederländska Polyketting förvärvades

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernens verksamheter avslutade året på ett positivt sätt med såväl högre fakturering som stärkt rörelseresultat i förhållande till jämförelseperioden. Marknadsläget var oförändrat stabilt och efterfrågan fortsatt god. För helåret stannade omsättningstillväxten vid 23 procent, varav nyförvärven Blowtech och Polyketting tillsammans stod för 21 procent. Rörelseresultatet förbättrades med drygt 7 procent, ett utfall som i kronor räknat innebär en ny toppnotering för koncernen. Vinstmarginalen uppgick till 10,7 procent. De nya företagen presterade i nivå med våra förväntningar och bidrog till nya affärsmöjligheter.
      Förvärvet av Blowtech i januari medförde att omsättningen inom Industrial Products i det närmaste fördubblades. Samtidigt översteg affärsenhetens rörelseresultat föregående års utfall med 74 procent. Vid sidan om Blowtech ökade Cipax volymer något medan marginalerna påverkades negativt av valutaeffekter och en mer ogynnsam produktmix. Ackurat stärkte positionen på flera marknader och visade oförändrat starka siffror.
      Volymökningen inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till drygt 5 procent. Till följd av främst en förändrad uppdragsstruktur sjönk rörelseresultatet med 9 procent jämfört med föregående år. Leveranserna till större kontraktskunder ökade stadigt för Fredriksons-bolagen, åtaganden som får en gynnsam påverkan även framöver. Omfattningen av den projektbaserade verksamheten minskade totalt sett i förhållande till utfallet under jämförelseperioden. NPB särskiljer sig dock positivt och visade på nytt starka helårssiffror samtidigt som orderläget inför kommande år är tillfredsställande.
      Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade 14 procent högre fakturering och ett rörelseresultat som översteg jämförelseperiodens med 19 procent. Året präglades av ett fördelaktigt marknadsklimat där företagen fick en god utväxling av genomfört effektiviseringsarbete. Löpande resursförstärkningar genom investeringar i nya maskiner och utökade produktionsytor föll också väl ut.

Framtida utveckling
Under 2018 kom koncernens tillväxt framför allt via förvärv men många av våra företag växte också organiskt, inte minst inom affärsenheten Precision Technology. Förvärvade företag kompletterar befintliga verksamheter på ett bra sätt och bidrar även med nya kontaktytor. Inom hela organisationen finns ett starkt driv för framåtskridande. Marknadsmässigt ser vi just nu ingen generell avmattning och bedömer därför att förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling i närtid är goda.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se