Bokslutskommuniké 2019

4 februari 2020 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Helåret
»    Nettoomsättningen var 2 128 MSEK (2 044)
»    Rörelseresultatet uppgick till 229 MSEK (236)
»    Resultat före skatt uppgick till 211 MSEK (219)
»    Resultat efter skatt uppgick till 163 MSEK (171)
»    Resultat per aktie var 5:85 SEK (6:13)

Fjärde kvartalet
»    Nettoomsättningen var 520 MSEK (549)
»    Rörelseresultatet uppgick till 45 MSEK (63)
»    Resultat före skatt uppgick till 39 MSEK (57)
»    Resultat efter skatt uppgick till 30 MSEK (45)
»    Resultat per aktie var 1:10 SEK (1:61)

Viktiga händelser under året
»    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni
»    Förvärv av Kuggteknik

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen 
När vi nu summerar 2019 kan vi konstatera att koncernens verksamheter på nytt genererade ett sammantaget gott utfall. Våra affärsenheter Industrial Products och Precision Technology hade en genomgående stabil utveckling medan den dominerande automationsdelen inom Industrial Solutions inledde året starkt men upplevde en mer utmanande marknadssituation under andra halvåret. För helåret uppgick omsättningstillväxten till 4 procent, varav 3 procent var organisk. I förhållande till föregående års toppnotering försvagades rörelseresultatet i kronor räknat med knappt 3 procent medan rörelsemarginalen sjönk från 11,6 till 10,8 procent. Vinstmarginalen var 9,9 procent (10,7), vilket innebär att vårt uttalade mål om 8 procent väl överträffades, och koncernens finansiella position förstärktes ytterligare.
     Utfallet under det fjärde kvartalet kunde inte matcha de höga jämförelsetalen för motsvarande period föregående år. Marknadsmässigt såg vi dock en generell stabilisering och ett överlag förbättrat orderläge.

Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med knappt 5 procent medan rörelseresultatet översteg fjolårets utfall med 17 procent. Arbetet med organisationsutveckling och effektivitetsförbättringar påverkade lönsamheten ytterligare i rätt riktning. På marknadssidan såg vi en fortsatt positiv trend inom främst infrastrukturområdet, där flera långsiktiga samarbetsavtal tecknades. Även försäljningen mot möbel- och inredningstillverkare hade en god utveckling på i första hand exportmarknaderna medan leveranserna till fordonsindustrin totalt sett minskade. Anpassning av produktionen för att hantera en ökad andel bioplaster och användande av återvunnet material hade fortsatt hög prioritet.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningstillväxten inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till knappt 4 procent, varav hälften var organisk. Rörelseresultatet försämrades med närmare 12 procent jämfört med föregående år, huvudsakligen till följd av en mindre gynnsam uppdragsstruktur avseende automationsprojekt under året. Verksamheten relaterad till kundspecifika uppdrag hade en positiv utveckling med ett fördelaktigt marknadsklimat och många nya affärer, vilka successivt får allt större genomslag. Efter en längre period med uppskjutna investeringar och få affärsavslut hos våra kunder inom förpacknings- respektive livsmedelsindustrin, upplevde vi mot slutet året en något högre aktivitetsnivå.

Affärsenheten Precision Technology
Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade knappt 6 procent högre omsättning, varav 2 procent var organisk tillväxt, och ett rörelseresultat som understeg jämförelseperiodens med 3 procent. Rörelsemarginalen nådde inte riktigt upp till föregående års rekordnivå men lönsamheten var fortsatt god. Våra precisionsföretag har en bred kundbas och god branschspridning, med medicinteknikindustrin som dominerande sektor, vilket bidrog till att minimera effekterna av den generella avmattningen under andra halvåret. Nyförvärvade Kuggteknik i Leksand bidrog med drygt 10 MSEK i omsättning och en marginell resultatpåverkan.

Framtida utveckling
Den osäkerhet som präglade marknadsförhållandena inför avslutningen av året dämpades något under det gångna kvartalet men bedöms kvarstå ännu en tid. Samtidigt upplever vi att den negativa trenden med ständigt framskjutna beslut avseende automationsprojekt har brutits, då vi efter årsskiftet erhållit flera större order som får en positiv påverkan på omsättning och resultat under senare delen av innevarande år. Affärerna avser till viss del nya marknader där vi också ser ytterligare tillväxtpotential.
     Utvecklingen i vår omvärld har inneburit att trenden från föregående år, med större variationer mellan såväl branschsegment som perioder, har förstärkts och blivit något av ett normalläge. Vårt strategiska arbete med att fördjupa våra kundrelationer och välja uppdrag som ger optimalt resursutnyttjande på lång sikt blir därmed allt viktigare. Vi bibehåller fokus på lönsamheten och tror på en fortsatt positiv utveckling för koncernens verksamhet.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD och koncernchef
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se