Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

12 juli 2011 12:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet
»  Nettoomsättningen var 630 MSEK (526)
»  Resultat efter skatt uppgick till 39 MSEK (26)
»  Resultat per aktie var 5,75 SEK (3,80) 
Koncernen som helhet
»  Nettoomsättningen var 630 MSEK (671)
»  Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (31)
»  Resultat per aktie var 6,05 SEK (4,60)

ANDRA KVARTALET
Kvarvarande verksamhet
»  Nettoomsättningen var 321 MSEK (293)
»  Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (17)
»  Resultat per aktie var 2,75 SEK (2,50)
Koncernen som helhet
»  Nettoomsättningen var 321 MSEK (373)
»  Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (21)
»  Resultat per aktie var 2,75 SEK (3,15)

I utfall för kvarvarande verksamhet ingår inte resultat av den löpande verksamheten i samt resultat från avyttring av Inmedic och Bladhs Industri, vilka såldes under 2010.

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Utvecklingen var fortsatt god under det andra kvartalet. Såväl omsättning som resultat efter skatt ökade med ungefär tio procent jämfört med motsvarande period 2010. Som väntat mattades dock tillväxttakten något i förhållande till första kvartalet och för koncernen som helhet ligger orderstocken nu i nivå med föregående år.
     För hela delårsperioden ökade omsättningen med 20 procent jämfört med första halvåret 2010 medan rörelsemarginalen förbättrades från 8,0 till 9,3 procent. Investeringstakten har planenligt ökat väsentligt och koncernens nettoinvesteringar uppgick totalt under perioden till 19 MSEK, varav 14 MSEK under kvartal 2, att jämföra med 5 respektive 3 MSEK under motsvarande period föregående år.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se