Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

10 juli 2012 13:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 658 MSEK (630)
»    Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (39)
»    Resultat per aktie var 6,20 SEK (5,75)
»    Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB

Andra kvartalet
»    Nettoomsättningen var 349 MSEK (321)
»    Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (19)
»    Resultat per aktie var 3,10 SEK (2,75)

Efter balansdagen har dotterbolaget EMEK avyttrats.

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Den osäkerhet som rådde inför andra kvartalet speglas inte i koncernens utfall. Bolagen redovisar fortsatt bra fakturering med i stort sett bibehållna marginaler. Oron kring koncernens generella orderläge har dämpats något och under de senaste månaderna har försäljningen inte fallit ytterligare utan stabiliserats på en nivå något under föregående års. En viss återhållsamhet i orderläggningen märks fortfarande från kunderna men antalet förfrågningar ökar. Bolagens marknadspositioner har stärkts successivt och nya affärer ger tillförsikt inför framtiden. Kortsiktigheten på marknaden kvarstår men situationen framstår som mer kontrollerad nu än vid föregående kvartals slut.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se