Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

9 juli 2013 13:45

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 814 MSEK (658)
»    Resultat efter skatt uppgick till 73 MSEK (42)
»    Resultat per aktie var 10,80 SEK (6,20)
»    Räntebärande skulder minskade med 167 MSEK
»    Försäljning av industrifastighet i Tallinn
»    Investeringar i ÅGES och ITB Teknik i Unnaryd

Andra kvartalet
»    Nettoomsättningen var 426 MSEK (349)
»    Resultat efter skatt uppgick till 35 MSEK (21)
»    Resultat per aktie var 5,15 SEK (3,10)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Utfallet av koncernens verksamhet under årets andra kvartal blev mycket gott. Jämfört med motsvarande period 2012 var omsättningen 22 procent högre medan resultat före skatt ökade med 58 procent. Sammantaget för första halvåret är motsvarande siffror 24 respektive 60 procent. Den senare inkluderar engångsposter om 16 MSEK, huvudsakligen hänförliga till realisationsvinster vid försäljning av fastigheter. Kassaflödet var starkt och uppgick under delårsperioden till 96 MSEK före investeringar.
     Trenden från mars månad, med en stigande aktivitetsnivå inom merparten av koncernens verksamhetsområden, förstärktes under det andra kvartalet. Inför det andra halvåret varierar förutsättningarna något mellan olika marknadssegment men bedöms totalt sett vara fortsatt goda.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se