Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

9 juli 2014 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 501 MSEK (511)
»    Resultat före skatt uppgick till 34 MSEK (40)
»    Resultat efter skatt uppgick till 27 MSEK (31)
»    Resultat per aktie var 3,90 SEK (4,50)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 746 MSEK (814)
»    Resultat före skatt uppgick till 58 MSEK (90) och inkluderar poster av engångskaraktär med 0 MSEK (16)
»    Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (73)
»    Resultat per aktie var 6,60 SEK (10,80)

ANDRA KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 271 MSEK (266)
»    Resultat före skatt uppgick till 19 MSEK (28)
»    Resultat efter skatt uppgick till 15 MSEK (22)
»    Resultat per aktie var 2,15 SEK (3,15)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 337 MSEK (429)
»    Resultat före skatt uppgick till 25 MSEK (45)
»    Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (35)
»    Resultat per aktie var 2,80 SEK (5,15)

Viktiga händelser under perioden
»    Utdelning och separatnotering av AGES genomfördes i maj

Efter balansdagen
»    VD-skifte har genomförts

 

Kvarvarande verksamhet avser koncernen exklusive den utdelade affärsenheten Precision Components (AGES). I koncernen som helhet ingår AGES till och med den 30 april i år och under hela delårsperioden föregående år.

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Kvarvarande verksamhet
Under det andra kvartalet rådde fortsatt varierande marknadsförutsättningar för koncernens verksamhetsområden. Periodens försäljning matchade föregående års nivå men resultatmässigt nåddes inte det mycket starka utfallet under jämförelsekvartalet.
     Sammantaget för första halvåret presterade koncernen en omsättning något under föregående års utfall medan rörelseresultatet var 17 procent lägre. Resultatavvikelsen jämfört med motsvarande period föregående år är huvudsakligen en följd av volymnedgång avseende projektrelaterad försäljning till förpackningsindustrin.
     Avslutningen på perioden var positiv men den splittrade marknadsbild som präglat koncernens verksamhet under hela det första halvåret ser på kort sikt ut att bestå.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se