Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

9 juli 2015 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 529 MSEK (520)
»    Resultat före skatt uppgick till 48 MSEK (35)
»    Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (28)
»    Resultat per aktie var 5,35 SEK (4,00)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 529 MSEK (765)
»    Resultat före skatt uppgick till 60 MSEK (59)
»    Resultat efter skatt uppgick till 49 MSEK (46)
»    Resultat per aktie var 7,20 SEK (6,70)

ANDRA KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 284 MSEK (266)
»    Resultat före skatt uppgick till 26 MSEK (17)
»    Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (14)
»    Resultat per aktie var 2,85 SEK (1,90)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 284 MSEK (332)
»    Resultat före skatt uppgick till 38 MSEK (23)
»    Resultat efter skatt uppgick till 32 MSEK (18)
»    Resultat per aktie var 4,70 SEK (2,55)

Viktiga händelser under perioden
»    Förvärv av Canline i Nederländerna
»    Försäljning av industrifastighet i Länna
»    Genombrott på ny marknad för NPB

 

Informationen i föreliggande rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges. I jämförelsetalen för koncernen som helhet ingår den utdelade affärsenheten Precision Components (AGES) till och med den 30 april 2014.
     Från 2015 tillämpar koncernen successiv vinstavräkning för projektleveranser till förpackningsindustrin. Jämförelsetalen har omräknats i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernens enheter genererade sammantaget fortsatt gott resultat under årets andra kvartal. Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare och uppgick för hela delårsperioden till 9,8 procent jämfört med 7,9 procent under motsvarande period föregående år.
     Integrationen av nyförvärvade Canline har gått enligt plan. Tillsammans med systerföretaget NPB har Canline flera pågående projekt som avser nya system för nya marknadssegment.
     Återhållsamheten inom merparten av de branscher där koncernens övriga verksamhet bedrivs har föranlett anpassningar som genomförts på ett bra sätt. Efterfrågan har successivt stabiliserats och volymerna bedöms i närtid ligga kvar på nuvarande goda nivå.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se