Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

12 juli 2016 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 557 MSEK (529)
»    Resultat före skatt uppgick till 58 MSEK (48)
»    Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (37)
»    Resultat per aktie var 6,55 SEK (5,35)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 557 MSEK (529)
»    Resultat före skatt uppgick till 58 MSEK (60)
»    Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (49)
»    Resultat per aktie var 6,55 SEK (7,20)

ANDRA KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 295 MSEK (284)
»    Resultat före skatt uppgick till 36 MSEK (26)
»    Resultat efter skatt uppgick till 28 MSEK (20)
»    Resultat per aktie var 4,00 SEK (2,85)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 295 MSEK (284)
»    Resultat före skatt uppgick till 36 MSEK (38)
»    Resultat efter skatt uppgick till 28 MSEK (32)
»    Resultat per aktie var 4,00 SEK (4,70)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Det andra kvartalet är med normal säsongsvariation koncernens starkaste och resultatutfallet under det gångna kvartalet blev också ett av de bästa hittills. I relation till jämförelseperioden ökade omsättningen med 4 procent medan rörelseresultatet steg från 29 till 36 MSEK. Vid jämförelse av sexmånadersperioden uppgick omsättningstillväxten till drygt 5 procent och rörelseresultatförbättringen till närmare 20 procent. Såväl volym- som resultatuppgång var hänförlig till samtliga affärsenheter.
      Verksamheterna inom Industrial Solutions hade som helhet ännu en period med tillväxt och förbättrad lönsamhet i förhållande till föregående år. Generellt var orderläget fortsatt stabilt och efter ett svagt första kvartal upplevde verksamheten i Kina ett mer gynnsamt affärsklimat. Under perioden nåddes få avslut avseende den projektrelaterade verksamheten inriktad mot förpackningsindustrin men marknadsläget var fortsatt gott. Omfattningen på uppdragen inom kontraktstillverkning gentemot större kunder var alltjämt förhållandevis låg.
      Inom affärsenheten Precision Technology redovisades god omsättningstillväxt och en fortsatt positiv lönsamhetstrend. Inga större förändringar noterades inom affärsenhetens marknadssegment och efterfrågan låg kvar på en stabilt god nivå. Genomförda kapacitetsförstärkningar har inneburit ökad konkurrenskraft och i kombination med ett aktivt marknadsarbete har företagen nått såväl nya produktnischer som ökad geografisk spridning.
      Efter den förhållandevis svaga inledningen på året överträffade affärsenheten Rotational Moulding föregående års andra kvartal med god marginal. En stor andel av tillverkningen avser säsongsbundna produkter som normalt medför ett starkt utfall under våren. Volymuppgången jämfört med föregående år är främst relaterad till de egna produkterna, där företagen ständigt genomför uppgraderingar och arbetar med att ta fram nya lösningar. Under perioden har enheten ökat försäljningen i några regioner med i övrigt tufft marknadsklimat, som exempelvis Finland.
      Det finns inte några tydliga signaler om förändrade marknadsförutsättningar till följd av nya omvärldsfaktorer och orderläget är sammantaget i nivå med föregående år. Koncernen fokuserar på fortsatt lönsam tillväxt inom samtliga enheter, bland annat genom bibehållen hög aktivitetsnivå inom såväl marknadsbearbetning som produktutveckling. Möjligheterna att genomföra kompletterande förvärv utvärderas också löpande.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se