Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

12 juli 2017 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 853 MSEK (557)
»    Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (62)
»    Resultat före skatt uppgick till 100 MSEK (58)
»    Resultat efter skatt uppgick till 77 MSEK (45)
»    Resultat per aktie var 5,61 SEK (3,27)

Andra kvartalet
»    Nettoomsättningen var 443 MSEK (295)
»    Rörelseresultatet uppgick till 62 MSEK (36)
»    Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (36)
»    Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (28)
»    Resultat per aktie var 2,94 SEK (2,01)

Viktiga händelser
»    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Den starka inledningen på året följdes upp av ett andra kvartal med tilltagande volymer och bibehållen god lönsamhet i samtliga affärsenheter. Sett till hela delårsperioden var omsättningsuppgången över 50 procent samtidigt som rörelseresultatet ökade med 84 procent i jämförelse med första halvåret 2016. Vinstmarginalen steg från 10,4 till 11,8 procent.
     Under årets första sex månader överträffade företagen inom affärsenheten Industrial Solutions jämförelseperiodens fakturering med 89 procent. Tillskottet av Jorgensen bidrog i hög grad till ökningen och dessutom redovisade övriga företag betydligt högre volymer än under motsvarande period 2016. Lönsamheten förbättrades samtidigt väsentligt. Marknadsförhållandena var gynnsamma inom de flesta berörda branscher och projektleveranserna till förpackningsindustrin betydligt mer omfattande än under föregående år. Projektorderstocken är fortsatt god och takten avseende nya förfrågningar hög. I övrigt är orderhorisonten förhållandevis kort men orderläget generellt sett mer stabilt än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
     Ett positivt utfall av genomförda marknadsaktiviteter i kombination med fortsatt fördelaktigt konjunkturläge gav ytterligare omsättningstillväxt för företagen inom affärsenheten Precision Technology. Försäljningsvolymerna inom medicintekniksektorn bibehölls på en god nivå. Samtidigt ökade omfattningen på uppdragen till större kontraktskunder generellt och projekt inom nya kundsegment tillkom. En hög automatiseringsgrad och ett effektivt resursutnyttjande i affärsenhetens företag bidrog till en fortsatt förbättring av rörelsemarginalerna.
     Även verksamheten inom affärsenheten Rotational Moulding visade stärkt lönsamhet. Det andra kvartalet var volymmässigt något svagare än motsvarande period föregående år men sammantaget för delårsperioden översteg såväl omsättning som rörelseresultat jämförelseperiodens med god marginal. Den positiva utvecklingen avsåg såväl kundspecifika som egna produkter och omfattade i stort sett samtliga branschsegment.
     Det finns inget som i dagsläget tyder på några större förändringar av marknadsförutsättningarna för koncernens företag. Med nuvarande sammansättning är utfallet av koncernens samlade verksamhet normalt svagare under det andra halvåret. Inför årets återstående sex månader har koncernen sammantaget ett något bättre orderläge än föregående år och i synnerhet avseende den projektrelaterade försäljningen till förpackningsindustrin är förhållandena mer fördelaktiga.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se