Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

12 juli 2018 11:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 1 045 MSEK (853)
»    Rörelseresultatet uppgick till 122 MSEK (114)
»    Resultat före skatt uppgick till 115 MSEK (100)
»    Resultat efter skatt uppgick till 90 MSEK (77)
»    Resultat per aktie var 6:44 SEK (5:61)

Andra kvartalet
»    Nettoomsättningen var 541 MSEK (443)
»    Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (62)
»    Resultat före skatt uppgick till 59 MSEK (52)
»    Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (40)
»    Resultat per aktie var 3:33 SEK (2:94)

Viktiga händelser under perioden
»    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
»    Nederländska Polyketting förvärvades

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Ett nytt starkt kvartal innebar att koncernens utfall för första halvåret blev vårt bästa hittills i kronor räknat. I förhållande till jämförelseperioden steg omsättningen med drygt 22 procent, varav nyförvärven Blowtech och Polyketting tillsammans bidrog med 19 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 7 procent och vinstmarginalen uppgick till 11,0 procent.
      Volymökningen om drygt 80 procent inom Industrial Products var i all huvudsak hänförlig till Blowtech, som förvärvades i början av året. Affärsenhetens rörelseresultat förbättrades med 31 procent. Ackurat stärkte sina marginaler medan Cipax lönsamhet fortsatt påverkades negativt av valutaeffekter och en högre andel kundspecifik produktion. Integreringen av Blowtech fortskrider och flera samordningsprojekt har startats upp.
      Affärsenheten Industrial Solutions visade en omsättningstillväxt om knappt 5 procent, till största delen hänförlig till koncernens senaste tillskott Polyketting. Rörelseresultatet sjönk med 11 procent, en försämring direkt kopplad till de lägre volymerna inom den projektrelaterade verksamheten. Här upplevdes dock en generellt högre aktivitetsnivå mot slutet av perioden. Försäljningen till större kontraktskunder hade en fortsatt positiv utveckling.
      Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade 16 procent högre fakturering och ett rörelseresultat som översteg jämförelseperiodens med 42 procent. Den goda lönsamheten har sin grund i en välbalanserad kund- och uppdragsstruktur i kombination med resurseffektiv tillverkning. Kapacitetsförstärkning via ytterligare maskininvesteringar och utökad produktionsyta pågår.
      Undantaget den projektrelaterade verksamheten var efterfrågeläget i koncernen generellt något mer avvaktande än normalt under avslutningen av det första halvåret. Vi har hittills i år upplevt större variationer i orderingång mellan månaderna än under föregående år och är därför försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser utifrån detta. Det finns en stor potential i de många projektofferter som väntar på avslut och vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling för koncernen som helhet.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se