Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

4 november 2010 12:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 934 MSEK (743)
»  Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (-15)
»  Resultat per aktie var 6,10 SEK (-2,30) 
»  I slutet av april fick dotterbolaget NPB en order från USA värd 75 MSEK

Tredje kvartalet
»  Nettoomsättningen var 280 MSEK (229)
»  Resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK (3)
»  Resultat per aktie var 1,65 SEK (0,30)
»  I augusti avyttrades samtliga aktier i Inmedic AB med dotterbolag

Händelser efter balansdagen
»  Efter balansdagen har samtliga aktier i Bladhs Industri AB med dotterbolag avyttrats

(Samtliga ovanstående belopp, även föregående års, avser kvarvarande verksamhet, d v s exklusive resultat av den löpande verksamheten i samt resultat från avyttring av Inmedic.)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Utvecklingen var fortsatt positiv under det tredje kvartalet. Koncernens affärsenheter redovisade försäljningsökning och överträffade också föregående års resultatutfall. Orderingången låg på en god nivå och var något stigande, en trend som hållit i sig även efter periodens utgång.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se