Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012

7 november 2012 12:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 888 MSEK (863)
»    Resultat efter skatt uppgick till 50 MSEK (59)
»    Resultat per aktie var 7,45 SEK (8,65)
»    Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB
»    Avyttring av Eslöv Mekaniska Verkstad AB

Tredje kvartalet
»    Nettoomsättningen var 230 MSEK (233)
»    Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (20)
»    Resultat per aktie var 1,25 SEK (2,90)
»    I resultatet ingår poster av engångskaraktär med -6 MSEK (0) avseende realisationsförlust vid försäljning av aktier i dotterbolag

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Utfallet av koncernens löpande verksamhet under tredje kvartalet var tillfredsställande. I jämförelse med föregående år är det ackumulerade rörelseresultatet för januari till september 2012 lägre men belastas dels av en realisationsförlust på 6 MSEK hänförlig till avyttringen av EMEK och dels av extraordinära kostnader avseende strategiska satsningar i bland annat Polen och Kina. Koncernens företag upplever varierande grader av konjunkturavmattning men gemensamt är att det fortsatt är mycket svårt att se konsekvenserna i ett längre perspektiv. Företagen anpassar därför löpande sina organisationer efter det ständigt förändrade efterfrågeläget. Det försvagade konjunkturläget skapar samtidigt möjligheter att öka konkurrenskraften och tack vare koncernens starka finansiella ställning kan fortsatta investeringar i befintliga verksamheter genomföras och ytterligare företagsförvärv övervägas.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se