Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

6 november 2014 15:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 706 MSEK (715)
»    Resultat före skatt uppgick till 46 MSEK (51)
»    Resultat efter skatt uppgick till 36 MSEK (40)
»    Resultat per aktie var 5,30 SEK (5,80)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 951 MSEK (1 154)
»    Resultat före skatt uppgick till 70 MSEK (116) och inkluderar poster av engångskaraktär med 0 MSEK (16)
»    Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (94)
»    Resultat per aktie var 8,00 SEK (13,80)

TREDJE KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 205 MSEK (204)
»    Resultat före skatt uppgick till 12 MSEK (11)
»    Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (9)
»    Resultat per aktie var 1,40 SEK (1,30)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 205 MSEK (340)
»    Resultat före skatt uppgick till 12 MSEK (26)
»    Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (21)
»    Resultat per aktie var 1,40 SEK (3,00)

Viktiga händelser under perioden
»    Utdelning och separatnotering av AGES genomfördes i maj
»    VD-skifte genomfördes den 1 juli

 

Kvarvarande verksamhet avser koncernen exklusive den utdelade affärsenheten Precision Components (AGES). I koncernen som helhet ingår AGES till och med den 30 april i år och under hela delårsperioden föregående år.

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Kvarvarande verksamhet
Omsättningen under det tredje kvartalet låg i nivå med motsvarande period föregående år medan rörelseresultatet förbättrades från 13 till 15 MSEK.
     Totalt för niomånadersperioden redovisar koncernen såväl omsättning som resultat något under jämförelseperiodens. Affärsenheterna Precision Technology och Rotational Moulding överträffar föregående års respektive utfall men Industrial Solutions lyckas inte matcha enhetens starka siffror under 2013.
     Det andra halvåret har inletts med en något dämpad orderingång och marknadsläget är generellt sett avvaktande inom koncernens verksamhetsområde.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se