Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

4 november 2015 15:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 785 MSEK (736)
»    Resultat före skatt uppgick till 70 MSEK (48)
»    Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (38)
»    Resultat per aktie var 7,85 SEK (5,60)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 785 MSEK (981)
»    Resultat före skatt uppgick till 82 MSEK (72)
»    Resultat efter skatt uppgick till 66 MSEK (56)
»    Resultat per aktie var 9,70 SEK (8,30)

TREDJE KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 256 MSEK (216)
»    Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (13)
»    Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (10)
»    Resultat per aktie var 2,50 SEK (1,60)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 256 MSEK (216)
»    Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (13)
»    Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (10)
»    Resultat per aktie var 2,50 SEK (1,60)

Viktiga händelser under perioden
»    Förvärv av Canline i Nederländerna
»    Försäljning av industrifastighet i Länna
»   Genombrott på ny marknad för NPB

Efter balansdagen
»    Styrelseordförande Tord Johansson bortgången

 

Informationen i föreliggande rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges. I jämförelsetalen för koncernen som helhet ingår den utdelade affärsenheten Precision Components (AGES) till och med den 30 april 2014.
      Från 2015 tillämpar koncernen successiv vinstavräkning för projektleveranser till förpackningsindustrin. Jämförelsetalen har omräknats i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Även årets tredje kvartal blev starkt såväl omsättnings- som resultatmässigt. Rörelsemarginalen för hela delårsperioden uppgick till 9,9 procent, att jämföra med föregående års 7,8 procent. Affärsenheterna Industrial Solutions och Precision Technology redovisade båda omsättningsökning och avsevärt högre rörelseresultat. Däremot försämrades rörelsemarginalen för Rotational Moulding, delvis till följd av fortsatta lönsamhetsproblem i affärsenhetens polska verksamhet.
     Det sammantaget starka utfallet till trots finns det förbättringspotential, speciellt inom Industrial Solutions där det under en längre tid funnits en återhållsamhet hos framför allt de stora kunderna inom kontraktstillverkning. Inför avslutningen på året ligger koncernens samlade ordervolymer på en god nivå sedan efterfrågeläget successivt stabiliserats men det finns fortsatt en viss försiktighet och tröghet i affärsprocesserna på berörda marknader.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se