Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

3 november 2016 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 783 MSEK (785)
»    Resultat före skatt uppgick till 79 MSEK (70)
»    Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (54)
»    Resultat per aktie var 8,85 SEK (7,85)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 783 MSEK (785)
»    Resultat före skatt uppgick till 79 MSEK (82)
»    Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (66)
»    Resultat per aktie var 8,85 SEK (9,70)

TREDJE KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 226 MSEK (256)
»    Resultat före skatt uppgick till 21 MSEK (22)
»    Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (17)
»    Resultat per aktie var 2,30 SEK (2,50)
Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 226 MSEK (256)
»    Resultat före skatt uppgick till 21 MSEK (22)
»    Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (17)
»    Resultat per aktie var 2,30 SEK (2,50)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Resultat före skatt för hela niomånadersperioden överträffade föregående års utfall med 12 procent på en nära nog oförändrad omsättningsnivå. Jämfört med det säsongsmässigt starka andra kvartalet är det tredje normalt betydligt svagare och så var också fallet i år. Volymerna under det gångna kvartalet var även något lägre än under motsvarande period förra året medan rörelseresultatet i stort sett matchade jämförelseperiodens.
      Affärsenheten Industrial Solutions redovisade lägre omsättning men en förbättrad rörelsemarginal under delårsperioden. Marknadsmässigt var aktivitetsnivån fortsatt generellt låg hos större kontraktskunder och projektuppdragen inom förpackningsindustrin få under det tredje kvartalet. För de egna produkterna mot framför allt möbel- och inredningstillverkare var utvecklingen däremot positiv.
      Affärsenheten Precision Technology rapporterade ökade intäkter och fortsatt god lönsamhet under delårsperioden. Marknadsläget varierade under det gångna kvartalet mellan de olika branschsegment där företagen är verksamma men var sammantaget alltjämt stabilt. Tillbyggnationen av produktionslokaler i Västervik har slutförts och innebär en värdefull kapacitetsförstärkning.
      Affärsenheten Rotational Moulding redovisade något högre omsättning och en markant förstärkt rörelsemarginal för niomånadersperioden. Under det tredje kvartalet låg volymerna i nivå med föregående år men med förbättrad lönsamhet till följd av de strukturförändringar som tidigare genomförts. Försäljningsutvecklingen för de egna produkterna var fortsatt god.
      Sammanfattningsvis råder i stort sett oförändrade marknadsförutsättningar sedan föregående kvartal. Orderingången avseende den projektrelaterade verksamheten är dock alltjämt svag, vilket påverkar volymerna under de kommande kvartalen. Aktiviteterna inom övriga segment är i nivå med såväl de senaste månaderna som föregående år. Koncernens långsiktiga fokus på lönsam tillväxt genom bland annat strategiska marknadsaktiviteter och produktutveckling kvarstår.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se