Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

1 november 2017 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 1 231 MSEK (783)
»    Rörelseresultatet uppgick till 166 MSEK (86)
»    Resultat före skatt uppgick till 150 MSEK (79)
»    Resultat efter skatt uppgick till 116 MSEK (61)
»    Resultat per aktie var 8,37 SEK (4,43)

Tredje kvartalet
»    Nettoomsättningen var 378 MSEK (226)
»    Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (24)
»    Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (21)
»    Resultat efter skatt uppgick till 39 MSEK (16)
»    Resultat per aktie var 2,76 SEK (1,16)

Viktiga händelser
»    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen presterade ett starkt tredje kvartal med hög tillväxt och ett mer än fördubblat rörelseresultat jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsförutsättningarna var generellt sett goda, vilket bidrog till att även orderingången var tillfredsställande under kvartalet. För hela niomånadersperioden redovisade koncernen en omsättningstillväxt om 57 procent, varav Jorgensen bidrog med 40 procent, och ett rörelseresultat som över­träffade föregående års med 93 procent. Vinstmarginalen ökade från 10,0 till 12,2 procent medan resultat per aktie steg från 4,43 till 8,37 SEK.
      För affärsenheten Industrial Solutions medförde årets första nio månader en i det närmaste fördubblad omsättning i förhållande till jämförelseperioden. Ökningen kan till största del tillskrivas förvärvet av Jorgensen men även den organiska tillväxten var god. Rörelseresultatförbättringen var än mer markant. Också här stod Jorgensen för ett väsentligt bidrag samtidigt som övriga företag fortsatte att prestera väl. Omfattningen av genomförda projektleveranser till förpackningssektorn var betydligt högre än under föregående år och orderingången avseende nya projekt är alltjämt god. För att säkerställa kapaciteten förbereds nu resursförstärkningar, bland annat via utökning av produktionsytor.
      Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade en sammanlagd volymökning och avsevärt förstärkt lönsamhet jämfört med föregående års första nio månader. Det positiva utfallet har kunnat uppnås tack vare väl genomförda marknadsinsatser och strategiska, kapacitetshöjande investeringar, aktiviteter som alltjämt är högt prioriterade inom affärsenheten. Samtidigt har konjunkturläget varit stabilt fördelaktigt under en längre tid. Inga större förändringar har skett den senaste tiden även om förhållandena varierar något mellan bransch­segmenten.
      Verksamheten inom affärsenheten Rotational Moulding kunde trots återhållsamhet inom enskilda marknads­segment redovisa något högre fakturering än under jämförelseperioden. Efter en viss avmattning i orderingången under sensommaren ökade försäljningen åter mot slutet av perioden och läget är nu mer gynnsamt än vid samma tid förra året. Marknadsaktiviteter inom prioriterade områden är liksom komplettering av de egna produkt­sortimenten i fokus den närmaste tiden.
      Inför årets avslutande kvartal har koncernen sammantaget ett bättre såväl marknads- som orderläge än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Liksom inför årets tredje kvartal avser detta i synnerhet den projekt­relaterade verksamheten mot förpackningsindustrin men marknadsutvecklingen väntas i närtid förbli huvud­sakligen positiv inom koncernens samtliga branschsegment.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se