Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

6 november 2018 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 1 495 MSEK (1 231)
»    Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (166)
»    Resultat före skatt uppgick till 162 MSEK (150)
»    Resultat efter skatt uppgick till 126 MSEK (116)
»    Resultat per aktie var 9:04 SEK (8:37)

Tredje kvartalet
»    Nettoomsättningen var 450 MSEK (378)
»    Rörelseresultatet uppgick till 51 MSEK (52)
»    Resultat före skatt uppgick till 47 MSEK (50)
»    Resultat efter skatt uppgick till 36 MSEK (39)
»    Resultat per aktie var 2:60 SEK (2:76)

Viktiga händelser
»    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
»    Nederländska Polyketting förvärvades

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen rapporterade stigande ordervolymer och ett sammantaget fortsatt starkt utfall under det tredje kvartalet. För hela niomånadersperioden var omsättningstillväxten drygt 21 procent, varav nyförvärven Blowtech och Polyketting tillsammans bidrog med 20 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent och vinstmarginalen uppgick till 10,8 procent.
      Volymökningen om drygt 90 procent inom Industrial Products var i all huvudsak hänförlig till Blowtech, som förvärvades i början av året. Tillskottet av Blowtech medförde också att affärsenhetens rörelseresultat översteg föregående års med 62 procent. Ackurat redovisade siffror i nivå med jämförelseperiodens medan Cipax lönsamhet försvagades något till följd av negativa valutaeffekter och en förändrad produktmix. 
      Affärsenheten Industrial Solutions visade en omsättningstillväxt om knappt 3 procent. Samtidigt sjönk rörelseresultatet med 17 procent till följd av en högre andel kundspecifika leveranser jämfört med föregående år. Faktureringen relaterad till projektbaserad verksamhet var fortsatt förhållandevis låg men ett ökat antal avslut under tredje kvartalet kommer att ge högre volymer framöver.
      Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade 16 procent högre fakturering och ett rörelseresultat som översteg jämförelseperiodens med 35 procent. Den positiva utvecklingen har sin grund i ett fortsatt fördelaktigt marknadsklimat kombinerat med effektiv produktion. Maskininvesteringar och andra kapacitetshöjande aktiviteter genomförs löpande.
      Sedan halvårsskiftet har ordersituationen för koncernens projektrelaterade verksamheter förbättrats och med tanke på det gynnsamma marknadsläget förväntar vi oss att trenden håller i sig. I övrigt är efterfrågan på koncernens produkter och tjänster generellt sett oförändrad samtidigt som svängningarna i orderingång till viss del har dämpats. För koncernen som helhet bedöms därför förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling i närtid vara goda.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se