Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

7 november 2019 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 1 608 MSEK (1 495)
»    Rörelseresultatet uppgick till 184 MSEK (173)
»    Resultat före skatt uppgick till 172 MSEK (162)
»    Resultat efter skatt uppgick till 133 MSEK (126)
»    Resultat per aktie var 4:75 SEK (4:52)

Tredje kvartalet
»    Nettoomsättningen var 463 MSEK (450)
»    Rörelseresultatet uppgick till 39 MSEK (51)
»    Resultat före skatt uppgick till 36 MSEK (47)
»    Resultat efter skatt uppgick till 27 MSEK (36)
»    Resultat per aktie var 0:95 SEK (1:30)

Viktiga händelser under perioden
»    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni
»    Förvärv av Kuggteknik

   

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Under det tredje kvartalet rapporterade samtliga affärsenheter något högre volymer än för motsvarande period föregående år. Resultatutvecklingen varierade mellan segmenten, med förbättrad rörelsemarginal inom Industrial Products och bibehållen god lönsamhet inom Precision Technology. Störst påverkan hade dock det sämre resultatutfallet som några av våra företag med projektbaserad verksamhet inom Industrial Solutions redovisade i kvartalet. Sammantaget försvagades rörelsemarginalen i förhållande till jämförelseperioden. Marknadsförhållandena skiftade inom berörda branscher och orderingången var generellt mer avvaktande än under det första halvåret. För delårsperioden (nio månader) uppgick omsättningstillväxten till knappt 8 procent, varav drygt 5 procent var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 7 procent medan rörelsemarginalen sjönk marginellt från 11,6 till 11,5 procent. Vinstmarginalen var 10,7 procent (10,8).
      Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med 5 procent medan rörelseresultatet översteg fjolårets utfall med 23 procent. Lönsamheten stärktes ytterligare som en följd av fokuserat arbete med organisationsutveckling och effektivitetsförbättringar. Försäljningen av egna produkter visade en fortsatt positiv trend, främst avseende infrastrukturområdet. Även för standardprodukter inriktade mot möbel- och inredningstillverkare var tillväxten stabil på i första hand exportmarknaderna. Däremot upplever vi sjunkande volymer till fordonsindustrin. På materialsidan fortgår arbetet med att successivt öka andelen produktion i fossilfria och återvinningsbara ämnen men också genom att utforma nya, mer resurssnåla lösningar.
      Omsättningstillväxten inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till 9 procent, varav drygt 5 procent var organisk. Rörelseresultatet försämrades med 1 procent jämfört med föregående år. Ackumulerat var projektvolymerna högre än jämförelseperiodens men genererade ett svagare resultatutfall. Framför allt under det tredje kvartalet var lönsamheten sämre, bland annat till följd av en mindre gynnsam innehållsmix i projektleveranserna. Omsättningen kopplad till kundspecifika uppdrag ökade något i omfattning. Efterfrågeläget har successivt blivit allt mer avvaktande inom flera kundsegment och medfört en generellt svagare orderingång, huvudsakligen avseende automationsprojekt.
      Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade 8 procent högre omsättning, varav 6 procent var organisk tillväxt, och ett rörelseresultat som överträffade jämförelseperiodens med 4 procent. Det var fortsatt högt tryck på försäljningen till i första hand medicinteknikindustrin medan efterfrågan inom flera andra branscher minskade efter sommaren. Lönsamheten bibehölls på en god nivå, till stor del tack vare företagens höga automationsgrad och resurseffektiva tillverkning. Integreringen av Kuggteknik i Leksand, som i juli förvärvades som ett komplement till Mikroverktyg, pågår genom ett tätt utbyte mellan enheterna i positiv anda.
      Framför allt inledningen av det tredje kvartalet präglades av en mer påtaglig osäkerhet inom delar av koncernens branschsegment. Mot slutet av perioden upplevde vi en viss allmän stabilisering, undantaget den projektrelaterade verksamheten där orderingången var fortsatt svag. I närtid ligger fokus för våra satsningar kvar på det långsiktiga arbetet med kapacitetsförstärkningar och optimalt resursutnyttjande, med noggrant beaktande av eventuella förändrade marknadsförutsättningar. Betydande insatser sker också avseende utveckling av eftermarknadstjänster och nya produkter. Vi märker av en generellt ökad försiktighet från flera av våra kunder men upplever ändå att det alltjämt finns goda affärsmöjligheter inom koncernens verksamhetsområden.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD och koncernchef
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se