Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

6 maj 2011 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

FÖRSTA KVARTALET
Koncernen som helhet

»  Nettoomsättningen var 309 MSEK (298)
»  Resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (10)
»  Resultat per aktie var 3,30 SEK (1,45) 
Kvarvarande verksamhet
»  Nettoomsättningen var 309 MSEK (233)
»  Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (9)
»  Resultat per aktie var 3,00 SEK (1,30)

I utfall för kvarvarande verksamhet ingår inte resultat av den löpande verksamheten i samt resultat från avyttring av Inmedic och Bladhs Industri, vilka såldes under 2010.

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Det första kvartalet 2011 blev ett av koncernens bästa någonsin. Försäljningen ökade totalt sett med 33 procent jämfört med motsvarande period förra året och samtliga koncernens rörelsedrivande enheter redovisade omsättningstillväxt. Resultatförbättringen var ännu mer markant och periodens resultat före skatt skrevs till 27 MSEK. Rörelsemarginalen ökade från 6,6 till 10,0 procent och vinstmarginalen från 5,1 till 8,7 procent.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se