Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

6 maj 2013 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»    Nettoomsättningen var 388 MSEK (309)
»    Resultat efter skatt uppgick till 38 MSEK (21)
»    Resultat per aktie var 5,65 SEK (3,10)
»    Räntebärande skulder minskade med 162 MSEK under delårsperioden
»    Försäljning av industrifastighet i Tallinn
»    Investeringar i ÅGES och ITB Teknik i Unnaryd

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Resultatet av den löpande verksamheten i jämförbara enheter var under det första kvartalet lägre än under motsvarande period föregående år och i nivå med Q4 2012. Utfallen varierade dock mellan koncernens fyra affärsenheter. Industrial Solutions överträffade föregående år avseende såväl omsättning som resultat medan övriga affärsenheter, i synnerhet Rotational Moulding, redovisade betydligt sämre siffror i jämförbara enheter. Realisationsvinster och nyförvärvade enheter bidrog under perioden med vardera ca 15 MSEK i resultat före skatt.
     Som väntat påverkades inledningen av året av den fortsatt svaga konjunkturen. Under mars månad steg dock aktivitetsnivån inom de flesta av koncernens verksamhetsområden och den positiva utvecklingen bedöms fortsätta under det andra kvartalet.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se