Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

8 maj 2014 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

FÖRSTA KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 230 MSEK (245)
»    Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (12)
»    Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (9)
»    Resultat per aktie var 1,75 SEK (1,35)

Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 409 MSEK (388)
»    Resultat före skatt uppgick till 33 MSEK (45) och inkluderar poster av engångskaraktär med 0 MSEK (16)
»    Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (38)
»    Resultat per aktie var 3,80 SEK (5,65)

»    Planerat VD-skifte i moderbolaget
»    Efter balansdagen förvärvades ADC of Sweden och Solna Pressgjuteri av XANOs dotterbolag AGES
»    Styrelsen har föreslagit årsstämman att besluta om utdelning av det helägda dotterbolaget AGES Industri AB till aktieägarna i XANO i samband med notering av AGES-aktien på NASDAQ OMX First North. I föreliggande rapport anges om den information som avges avser hela koncernen eller kvarvarande verksamhet, d v s koncernen exklusive AGES (affärsenheten Precision Components).

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Kvarvarande verksamhet
Under årets inledande kvartal genererade lönsamhetsförbättringarna inom affärsenheterna Precision Technology och Rotational Moulding totalt sett en förstärkt rörelsemarginal jämfört med motsvarande period 2013. En betydande volymnedgång inom affärsenheten Industrial Solutions gav sammantaget en omsättning för kvarvarande verksamhet understigande föregående års nivå med sex procent.
     Den splittrade marknadsbild som präglade koncernens verksamhet under det första kvartalet ser ut att bestå även under de närmast kommande månaderna.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se