Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

6 maj 2015 13:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

FÖRSTA KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»    Nettoomsättningen var 245 MSEK (254)
»    Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (18)
»    Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (14)
»    Resultat per aktie var 2,50 SEK (2,10)

Koncernen som helhet
»    Nettoomsättningen var 245 MSEK (433)
»    Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (36)
»    Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (28)
»    Resultat per aktie var 2,50 SEK (4,15)

Viktiga händelser under perioden
»    Förvärv av Canline i Nederländerna

Efter balansdagen
»    Försäljning av industrifastighet i Länna
»    Genombrott på ny marknad för NPB

 

Informationen i föreliggande rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges. I jämförelsetalen för koncernen som helhet ingår den utdelade affärsenheten Precision Technology (AGES) till och med den 30 april, d v s under hela första kvartalet 2014.
     Från 2015 tillämpar koncernen successiv vinstavräkning för projektleveranser till förpackningsindustrin. Jämförelsetalen har omräknats i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Sammantaget var periodens utfall starkt, särskilt med tanke på den fortsatt avvaktande marknadssituation som präglar koncernens branschsegment. Omsättningen nådde inte riktigt upp i nivå med jämförelseperiodens men rörelsemarginalen förbättrades från 8,2 till 9,4 procent. De åtgärder som vidtogs under föregående år har till stora delar fått önskad effekt och kommer även fortsättningsvis att ha en positiv påverkan på lönsamheten. Jämfört med andra halvåret 2014 har koncernens företag upplevt en mer stabil efterfrågan och bedömningen att volymerna successivt kommer att öka under året kvarstår.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se