Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

12 maj 2016 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»    Nettoomsättningen var 262 MSEK (245)
»    Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (22)
»    Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (17)
»    Resultat per aktie var 2,55 SEK (2,50)

 

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen fick en bra start på året. Omsättningen ökade med 7 procent och rörelseresultatet förbättrades från 23 till 26 MSEK. De senaste kvartalens trend med en allt mer stabil efterfrågan och ökade ordervolymer hos koncernens tre affärsenheter har huvudsakligen präglat även årets inledning, trots att marknadsläget totalt sett upplevts som fortsatt något avvaktande.
      Verksamheterna inom Industrial Solutions redovisade som helhet tillväxt och förbättrad rörelsemarginal jämfört med första kvartalet föregående år. De flesta marknader där företagen verkar var stabila eller något ökande bortsett från Kina, där läget har varit fortsatt utmanande. Utfallet av den projektrelaterade försäljningen till förpackningsindustrin var gott under kvartalet och företagens såväl enskilda som gemensamma satsningar inom produktutveckling och marknadsaktiviteter genererade nya intressanta affärer.
      Företagen inom affärsenheten Precisions Technology hade sammantaget en god omsättningstillväxt och överträffade samtidigt jämförelseperiodens rörelseresultat med hela 56 procent. Försäljningen låg i all huvudsak på en stabilt god nivå under perioden och omfattade uppdrag inom affärsenhetens samtliga branschsegment. Kapacitetsförstärkning genomfördes genom ytterligare maskininvesteringar och tillbyggnationen av produktionslokalerna i Västervik är i slutfasen.
      Affärsenheten Rotational Moulding matchade inte föregående års starka första kvartal men visade en klar förbättring i förhållande till andra halvåret 2015. Normal säsongspåverkan medförde en svag inledning på det nya året men avslutningen på kvartalet var stark, en trend som fortsatt även efter balansdagen. Utvecklingsprojekt är fortsatt prioriterade inom samtliga produktsegment.
      Marknadsutvecklingen för koncernen som helhet väntas i närtid vara fortsatt positiv. Bedömningen att det finns goda möjligheter till stadigvarande lönsam tillväxt inom samtliga enheter, både genom organisk expansion och via kompletterande förvärv, kvarstår. Utvecklingsaktiviteterna kring de egna produktsortimenten drivs vidare med oförminskad intensitet. Ytterligare resurser tillförs också försäljningsorganisationerna för att stärka koncernens position i såväl Sverige som på andra utvalda marknader.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se