Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

8 maj 2018 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»    Nettoomsättningen var 504 MSEK (410)
»    Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (52)
»    Resultat före skatt uppgick till 56 MSEK (48)
»    Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (37)
»    Resultat per aktie var 3:11 SEK (2:67)
»    Förvärv av Blowtech Group slutfördes

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen startade året på ett positivt sätt. Omsättningstillväxten var 23 procent, varav nyförvärvade Blowtech bidrog med 18 procent, samtidigt som rörelseresultatet ökade med närmare 18 procent jämfört med föregående års inledande kvartal. Vinstmarginalen sjönk marginellt från 11,7 till 11,2 procent.
      I samband med att förvärvet av Blowtech slutfördes i januari, ombildades affärsenheten Rotational Moulding och bytte namn till Industrial Products. Efter förändringen omfattar affärsenheten Industrial Products Ackurat, Blowtech och Cipax. Tillskottet av Blowtech innebar en i det närmaste fördubblad omsättning för affärsenheten i förhållande till jämförelseperioden och nyförvärvet levererade ett utfall något över förväntad nivå. En mer ofördelaktig produktmix i kombination med ökade inköpskostnader till följd av periodens svaga svenska krona påverkade Cipax marginaler negativt. Arbetet med att integrera Blowtech var högt prioriterat och gemensamma säljaktiviteter för att presentera det bredare erbjudandet för såväl befintliga som potentiella nya kunder pågår.
      Företagen inom affärsenheten Industrial Solutions rapporterade sammantaget något högre såväl omsättning som resultat jämfört med föregående års första kvartal. Som en följd av höstens avtagande orderingång avseende nya automationsprojekt genomfördes färre installationer under perioden. Produktionsvolymerna till flera större kontraktskunder ökade däremot väsentligt.
      Affärsenheten Precision Technology uppvisade fortsatt starka siffror. Verksamheterna med precisions­bearbetning i metall och plast expanderade ytterligare med bibehållna goda marginaler. Kapacitetsförstärkning genom maskininvesteringar och utökade produktionsytor projekteras.
      Under inledningen av året var branschsvängningarna något större än under merparten av 2017 men orderläget i våra företag är generellt sett gott. Koncernens fokus ligger alltjämt på en stabil organisk tillväxt med långsiktig lönsamhet. Pågående aktiviteter syftar i hög grad till att fördjupa relationerna med befintliga kunder och välja nya uppdrag med långsiktig inriktning. Våra förväntningar om en fortsatt positiv utveckling för samtliga affärsenheter kvarstår.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se