Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

9 maj 2019 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Hela rapporten

 

Första kvartalet
»    Nettoomsättningen var 564 MSEK (504)
»    Rörelseresultatet uppgick till 71 MSEK (61)
»    Resultat före skatt uppgick till 67 MSEK (56)
»    Resultat efter skatt uppgick till 52 MSEK (43)
»    Resultat per aktie var 3:74 SEK (3:11)

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Våra verksamheter inledde året på ett positivt sätt och redovisade sammantaget såväl högre fakturering som stärkt lönsamhet i förhållande till föregående års första kvartal. Vi upplevde ett fortsatt stabilt marknadsläge samtidigt som efterfrågan låg kvar på en generellt hög nivå. Omsättningstillväxten uppgick till 12 procent, varav ungefär hälften var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 16 procent och rörelsemarginalen steg från 12,1 till 12,5 procent. Vinstmarginalen var 11,9 procent. 
      Inom affärsenheten Industrial Products ökade faktureringen med 4 procent medan rörelse­resultatet översteg fjolårets utfall med drygt 7 procent. Volymerna var överlag högre inom berörda branschsegment undantaget delar av fordonsindustrin, där en viss avmattning märktes. Organisationsutveckling via aktiviteter för ökad effektivitet och optimering av resurser såväl inom som mellan företagen var prioriterade, liksom fortsatta satsningar på produktutveckling och digital marknadsföring. 
      Volymökningen inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till 16 procent, varav knappt 5 procent var organisk. Rörelse­resultatet förbättrades med 12 procent jämfört med föregående år. Marknadsläget för den projekt­baserade verksamheten var gott men utdragna beslutsprocesser för investeringar inom förpackningsindustrin innebar fortsatt stora svängningar avseende orderingång och affärsavslut. Föregående års lägre projektvolymer gav utrymme för konsolideringsaktiviteter och utveckling av interna processer som nu successivt får genomslag. Inom kontraktstillverkningen rullade flera större åtaganden igång och medförde initialt ökade kostnader men får en positiv påverkan längre fram.
      Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade 14 procent högre omsättning och ett rörelse­resultat som överträffade jämförelseperiodens med 18 procent. Tack vare ett långsiktigt strategiskt arbetssätt hade företagen generellt sett en fördelaktig uppdragsmix som gav ett bra kapacitetsutnyttjande och var en bidragande orsak till den goda lönsamheten. Ytterligare resurser tillfördes i form av såväl nyrekryteringar och utbildnings­aktiviteter som investeringar i maskinteknik.
      Vi arbetar vidare med våra fokusområden som bland annat omfattar produktutveckling och eftermarknadstjänster. Kapacitetsförstärkningar genomförs via utökning av produktionsytor och installation av mer effektiv maskin­utrustning samt genom olika utbildningsaktiviteter. Vi har ett starkt driv i våra företag och upplever att utvecklingspotentialen är stor inom flera områden. I närtid ser marknads­läget ljust ut och vår uppfattning att det fortsatt finns goda förutsättningar för stabil och lönsam tillväxt kvarstår.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se