Förändring av antalet aktier och röster i XANO Industri AB (publ)

30 juni 2016 12:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och enligt börsreglerna ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringen.

Efter beslut på årsstämma i XANO den 12 maj 2016 infördes ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Omvandlingsförbehållet ger innehavare av aktier av serie A rätt att begära omvandling av dessa till aktier av serie B. På begäran av aktieägare har 127 800 aktier av serie A anmälts för omvandling. Registreringen har verkställts i juni 2016.

Under 2012 emitterades personalkonvertibler med slutdag den 30 juni 2016. Under perioden 1-10 juni 2016 har nominellt 6 006 321 SEK anmälts för konvertering till aktier av serie B. Konverteringskursen var 51 SEK och antalet nya aktier av serie B som tillkommit till följd av konverteringen uppgår till 117 771. Registreringen har verkställts i juni 2016.

Sammantaget har förändringarna medfört att antalet A-aktier har minskat med 127 800, antalet B-aktier har ökat med 245 571 och antalet röster har minskat med 1 032 429.

Efter förändringarna uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 7 046 745, varav 1 822 200 av serie A och 5 224 545 av serie B. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 23 446 545. Bolaget innehar 140 000 egna aktier av serie B.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se