Information inför föreslagen utdelning av aktierna i AGES

28 april 2014 18:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Styrelsen i XANO Industri AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, föreslagit att årsstämman den 8 maj 2014 fattar beslut om avknoppning och utdelning till aktieägarna av det helägda dotterbolaget AGES Industri AB. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer AGES att noteras på NASDAQ OMX First North Premier med preliminär första handelsdag den 16 maj 2014.

Viktiga datum avseende den föreslagna utdelningen:
      8 maj  2014      Sista handelsdag i XANO-aktien inklusive rätt till utdelning   
      9 maj  2014      Första handelsdag i XANO-aktien exklusive rätt till utdelning
    13 maj  2014      Avstämningsdag för utdelning av aktierna i AGES

Samtliga datum ovan förutsätter att årsstämman i XANO den 8 maj 2014 beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning 2013 uppgick till 608 MSEK, vilket motsvarar 38 procent av XANO-koncernens totala nettoomsättning under 2013. Rörelseresultatet i AGES uppgick 2013 till 76 MSEK, motsvarande 43 procent av XANO-koncernens rörelseresultat. Eget kapital i AGES uppgick per 31 december 2013 till 312 MSEK, vilket motsvarar 49 procent av XANO-koncernens eget kapital. I det fall årsstämman beslutar om utdelning, kommer den som på avstämnings­dagen är registrerad såsom innehavare av XANO-aktier att tilldelas motsvarande antal AGES-aktier av samma slag. Innehavet fördelas således på två instrument.

För mer information om AGES, se bifogad bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen finns även tillgänglig på www.xano.se och www.ages.se.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se