Kallelse till årsstämma 2006

4 april 2006 21:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2006 kl. 15.00 i XANOs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 27 april 2006 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 27 april 2006 under adress XANO Industri AB, Instrumentvägen 2, 553 02 Jönköping, per telefon 036‑31 22 00 eller via e-post info@xano.se.
      Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 27 april genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman.

ÄRENDEN
1.        Öppnande av stämman
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Godkännande av dagordning
4.   Upprättande och godkännande av röstlängd
5.   Val av justeringsmän
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.   Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12.   Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13.   Val av styrelseledamöter och revisorer
14.   Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
15.   Beslut om minskning av aktiekapitalet
16.   Beslut om överlåtelse av aktier i XANO Fastigheter i Jönköping AB
17.   Beslut om ändring av bolagsordning
18.   Övriga frågor
19.   Stämmans avslutande


Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår 1,50 kr per aktie i ordinarie utdelning och därutöver 2,00 kr per aktie i extra utdelning.
      Avstämningsdag blir den 9 maj 2006. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 12 maj 2006.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare, som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att de föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Johan Rapp, Per Carendi, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp och Thord Johansson samt nyval av styrelseledamot Eva Nilsson.
      2004 valdes revisorerna Rolf Engdahl och Ulf Lilja för en period om fyra år. I oktober 2005 meddelade Ulf Lilja att han avsåg att övergå till annan verksamhet och därför måste lämna sitt uppdrag som revisor i XANO. Styrelsen föreslår att årsstämman väljer auktoriserad revisor Anders Johansson som efterträdare till Ulf Lilja för den återstående mandattiden fram till och med årsstämman 2008.
      På stämman kommer att föreslås att styrelsearvode skall utgå med 390 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisorerna erhåller arvode enligt räkning.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2007.
      Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Minskning av aktiekapitalet (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 990 000 kr genom indragning utan återbetalning av 198 000 aktier av serie B. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämman. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till reservfond.

Överlåtelse av aktier i XANO Fastigheter i Jönköping AB (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av samtliga bolagets 8 000 aktier i dotterbolaget XANO Fastigheter i Jönköping AB enligt aktieöverlåtelseavtal av den 3 april 2006 med TOSITO Invest AB.
      TOSITO kontrolleras av styrelseledamöterna Thord Johansson (tillika huvudaktieägare) och Stig-Olof Simonsson. Köpeskillingen för aktierna uppgår enligt nämnda avtal till ca 18 Mkr.

Ändring av bolagsordning (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, främst i syfte att anpassa densamma till kraven enligt den nya aktiebolagslagen.

Övrigt
Beslut enligt punkterna 15 och 17 ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.
      Beslut enligt punkten 16 ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.
      Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16, styrelsens redogörelse för överlåtelsen av aktier i dotterbolag samt värderingsutlåtande från oberoende experter finns tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.xano.se senast den 19 april. Handlingarna översänds per post till de aktieägare som så begär. Material inför årsstämman samt årsredovisning för 2005 sänds i dagarna till samtliga aktieägare.

Jönköping i april 2006

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se