Kallelse till årsstämma 2007

3 april 2007 12:17

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007 kl. 15.00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 26 april 2007 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 25 april 2007 under adress XANO Industri AB, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping, per telefon 036‑31 22 00 eller via e-post info@xano.se.
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 april, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman.

ÄRENDEN
1.        Öppnande av stämman
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Godkännande av dagordning
4.   Upprättande och godkännande av röstlängd
5.   Val av justeringsmän
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.   Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12.   Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13.   Val av styrelseledamöter och ordförande
14.   Val av valberedning
15.   Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
16.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.   Övriga frågor
18.   Stämmans avslutande


Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår 2,00 kr per aktie i ordinarie utdelning och därutöver 2,00 kr per aktie i extra utdelning. Som avstämningsdag hos VPC för rätt till utdelning föreslås den 8 maj 2007. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 11 maj 2007.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)
Aktieägare, som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att de föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Thord Johansson. Styrelseledamot Per Carendi har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Ovan nämnda aktieägare har vidare meddelat att de som styrelseordförande föreslår Thord Johansson.
     På stämman kommer att föreslås ett styrelsearvode om 980 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma, att fördelas med 700 000 kr till styrelsens ordförande och med 70 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedning (punkt 14)
Val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämman 2008 eller när behov föreligger samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Från aktieägare, som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har inkommit förslag till en valberedning bestående av Johan Rapp som ordförande, Thord Johansson och Lars Persson.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2008.
     Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och vice verkställande direktören.
     Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än 50 procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med nuvarande villkor. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.xano.se senast två veckor före stämman och kommer att sändas till samtliga aktieägare via post.

Jönköping i april 2007

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se