Kallelse till årsstämma 2013

27 mars 2013 16:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Kallelse

 

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 6 maj 2013 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 april 2013 och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl 16:00 tisdagen den 30 april 2013 under adress XANO Industri AB, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping, per telefon 036-31 22 00 eller fax 036-31 22 10, via e-post info@xano.se eller via formulär på www.xano.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 29 april 2013 tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära sådan registrering hos den som förvaltar aktierna.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

Kallelsen i sin helhet bifogas detta meddelande och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.xano.se. Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se