Kallelse till årsstämma

5 april 2016 18:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 6 maj 2016 och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl 16:00 onsdagen den 4 maj 2016 under adress XANO Industri AB, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping, per telefon 036-31 22 00, via epost info@xano.se eller via formulär på www.xano.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 6 maj 2016 tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära sådan registrering hos den som förvaltar aktierna.
      Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.        Öppnande av stämman
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Godkännande av dagordning
4.   Upprättande och godkännande av röstlängd
5.   Val av justeringsmän
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.   Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter
12.   Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13.   Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor
14.   Val av valberedning
15.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16.   Beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
17.   Beslut om bemyndigande avseende nyemission
18.   Beslut om ändring av bolagsordning
19.   Beslut om återköp av personalkonvertibler
20.   Beslut om emission av konvertibler till anställda
21.   Övriga frågor
22.   Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Ulf Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård, föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Rapp utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK per aktie samt en extra utdelning om 1,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2015. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 16 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear den 19 maj 2016.

Styrelse, revisor och arvoden (punkt 11-13)
Valberedningen föreslår:   
a)    Att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
b)   Att styrelsearvode skall utgå med 1 000 000 SEK, att fördelas med 250 000 SEK till styrelsens ordförande och 125 000 SEK vardera till styrelsens övriga ledamöter.
c)   Att arvode skall utgå med 20 000 SEK per person för uppdrag i ersättningsutskott och med 30 000 SEK per person för uppdrag i revisionsutskott.
d)   Att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.
e)   Omval av ordinarie ledamöterna Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Sune Lantz samt nyval av Anna Benjamin som ordinarie ledamot.
f)   Val av Fredrik Rapp som styrelsens ordförande.
g)   Val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.


Information om föreslagna styrelseledamöter samt redogörelse för valberedningens arbete publiceras på bolagets webbplats www.xano.se.

Valberedning (punkt 14)
Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2017, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisor. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2017. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot.
      Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och CFO.
      Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2017.
      Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
      Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Bemyndigande avseende nyemission (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2017 och avser räkenskapsåret 2016) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, skall baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
      Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Ändring av bolagsordning (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i § 5 med följande lydelse: ”Ägare av aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolagets styrelse och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.”
      Härutöver föreslås mindre ändringar avseende dels aktieintervall och dels ordningsföljden för stycken i §§ 4-5 med anledning av införande av omvandlingsförbehåll.
      Styrelsen föreslår stämman att styrelseordföranden och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
      Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Återköp av personalkonvertibler (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att återköpa XANO Konvertibler 2012/2016 genom att bolaget lämnar ett återköpserbjudande till samtliga innehavare av XANO Konvertibler 2012/2016 enligt nedan. 
      Anställda inom XANO-koncernen tecknade 2012 konvertibler till ett totalt nominellt belopp om 29 999 961 SEK. Till följd av utdelningen av aktierna i AGES Industri AB till aktieägarna i XANO, har den ursprungliga konverteringskursen om 109 SEK omräknats i enlighet med § 8 E i villkoren. Omräknad konverteringskurs uppgår till 51 SEK. Varje konvertibel, med ett nominellt belopp om 51 SEK, kan under perioden 1 juni 2016 till 10 juni 2016 konverteras till en aktie av serie B i XANO Industri AB. Om samtliga konvertibler konverteras ökar antalet aktier i bolaget med 588 234 och aktiekapitalet med 2 941 170 SEK. Utspädningen blir då cirka 8 procent av aktiekapitalet och cirka 2 procent av röstetalet.
      Återköp av konvertibler föreslås ske till gällande marknadsvärde baserat på den för aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 16 maj 2016 till och med den 23 maj 2016. Styrelsen har uppdragit åt Elleme AB att utföra denna värdering, dels av värde på lånedelen i konvertibeln och dels av konverteringsrättens värde enligt den s k Black & Scholes-metoden.
      Exempel: Vid ett antagande om en aktiekurs om 170 SEK beräknas det totala marknadsvärdet för konvertiblerna uppgå till cirka 101 MSEK, baserat på ett värde om cirka 171 SEK per konvertibel (där varje konvertibel har ett nominellt belopp om 51 SEK och kan konverteras till en B-aktie i XANO).
      Anmälningsperioden för att acceptera erbjudandet om återköp föreslås löpa från och med den 26 maj 2016 till och med den 2 juni 2016.
      Syftet med återköpet är att begränsa utspädningen av bolagets aktie samtidigt som konvertibelinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig konvertiblernas värde. Återköpta konvertibler skall anmälas för makulering hos Bolagsverket.
      Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta beslut.

Emission av konvertibler till anställda (punkt 20)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 70 000 000 SEK fördelat på högst 285 000 st konvertibler. Konvertiblerna föreslås löpa från och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2020. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag (av legala skäl är anställda i vissa jurisdiktioner undantagna). Som tillsvidareanställda skall även räknas personer som senast vid teckningstidens utgång träffat avtal om kommande tillsvidareanställning.
      Konvertiblerna skall tecknas från och med den 26 maj 2016 till och med den 2 juni 2016. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 1 juli 2016.  
      Konvertiblerna skall löpa med ränta från och med den 1 juli 2016. Räntan erläggs årsvis i efterskott och skall utgöra STIBOR 90 dagar (såsom definieras i de fullständiga villkoren för XANO Konvertibler 2016/2020, bl a innebärande att om räntesatsen är lägre än noll ska STIBOR anses vara noll) med ett tillägg om 2,20 procentenheter.
      Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför, med de undantag som framgår av de fullständiga villkoren för XANO Konvertibler 2016/2020, rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konverteringen verkställts.
      Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 12 juni 2020. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 120 procent av den för aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 16 maj 2016 till och med den 23 maj 2016. Den sålunda framräknade konverteringskursen skall avrundas till närmast helt krontal varvid 50 öre skall avrundas nedåt. Konverteringskursen skall dock vara lägst 100 SEK. För det fall att den konverteringskurs som fastställs enligt ovan skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda en ökning av aktiekapitalet med mer än 1 425 000 SEK efter full konvertering till denna konverteringskurs, ska det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala ökningen av aktiekapitalet blir 1 425 000 SEK. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 425 000 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,0 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet, baserat på dagens totala antal aktier. Konvertiblerna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Teckningskursen skall motsvara konvertiblernas nominella belopp. 

Tilldelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:

Kategori
   
Position
   
Garanterad tilldelning
   
Högsta tilldelning
I   Koncernledning   16 000   32 000
II   VD i dotterbolag   4 000   16 000
III   Medarbetare i ledande befattning   2 000   8 000
IV   Övriga medarbetare   200   4 000


Totalt omfattar konvertibelprogrammet drygt 560 personer, som vid denna tidpunkt är fördelade på Koncernledning (kategori I, 2 personer), VD i dotterbolag (kategori II, 16 personer), Medarbetare i ledande befattning (kategori III, cirka 50 personer) samt Övriga medarbetare (kategori IV, cirka 500 personer).
      Minsta teckning och tilldelning för samtliga kategorier ska vara 50 konvertibler. Ovan angivet garanterat antal konver­tibler baseras på ett totalt antal konvertibler som uppgår till 285 000. Om det slutliga antalet konvertibler justeras för att det högsta lånebeloppet inte ska överskridas, ska motsvarande justering göras av angivna garanterade tilldelning. Vid över­teckning ska alla i första hand erhålla den garanterade tilldelningen enligt ovan och i andra hand ska konvertibler som kvarstår tilldelas proportionerligt utifrån respektive deltagares anmälan, dock aldrig överstigande den högsta tilldelningen av konvertibler för respektive kategori enligt ovan.
      Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna. Styrelsens bedömning är därför att förslaget till konvertibelprogram, med hänsyn till villkoren och tilldelningens storlek, framstår som rimligt.
      Med hänsyn till att konvertiblerna skall tecknas av anställda till ett beräknat marknadspris bedöms konvertibel­programmet avseende de svenska deltagarna i sig inte medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. För vissa utländska deltagare förväntas tillkommande sociala avgifter uppkomma. Storleken på dessa kostnader beror på hur deltagandet fördelas mellan länderna samt hur värdet på konvertibeln utvecklas under dess löptid. Kostnaderna förväntas inte vara av väsentlig karaktär för XANO. Utspädningseffekten av XANO Konvertibler 2016/2020 kan komma att påverka resultatet per aktie i enlighet med redovisningsstandarden IAS 33.
      Styrelsen har inför fastställandet av förslaget till villkor för XANO Konvertibler 2016/2020 låtit Elleme AB utföra värdering, dels av värde på lånedelen i konvertibeln och dels av konverteringsrättens värde enligt den s k Black & Scholes-metoden baserat bl a på en volatilitet om 30 procent i den noterade aktien av serie B i bolaget. Emissionskursen för konvertiblerna bedöms på grundval av nämnda värdering motsvara marknadsvärdet vid utgivandet.
      Styrelsen föreslår stämman att styrelseordföranden och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
      Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT
Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats www.xano.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.
      Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.
      Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 6 788 974, varav 1 950 000 av aktieslag A och 4 838 974 av aktieslag B (efter avdrag för bolagets eget innehav av 140 000 B-aktier). Antalet röster uppgår till 24 338 974.

Jönköping i april 2016

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se