Kommuniké från årsstämma 2006

4 maj 2006 17:19

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 4 maj 2006.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela kr 3,50 per aktie, innebärande totalt 23 436 700 kr, och fastställde avstämningsdagen till den 9 maj 2006. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 12 maj 2006.

Styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rapp, Per Carendi, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp och Thord Johansson samt nyvaldes Eva Nilsson. Till revisor, att efterträda Ulf Lilja som avgick under hösten, valdes auktoriserad revisor Anders Johansson, Ernst & Young, för resterande tid av mandatperioden.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndig­andet syftar till att ge styrelsen ökat handlings­utrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2007.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 990 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 198 000 aktier av serie B. De aktier som dras in har återköpts av bolaget i enlighet med tidigare bemyndigande av stämman. Stämman beslutade vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till reservfond.

Överlåtelse av aktier i XANO Fastigheter i Jönköping AB
Stämman beslutade att godkänna överlåtelse av samtliga bolagets 8 000 aktier i dotterbolaget XANO Fastigheter i Jönköping AB enligt aktieöverlåtelseavtal av den 3 april 2006 med TOSITO Invest AB. TOSITO kontrolleras av styrelseledamöterna Thord Johansson (tillika huvudaktieägare) och Stig-Olof Simonsson. Köpeskillingen för aktierna uppgår enligt nämnda avtal till 18 Mkr.

Bolagsordning
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen, huvudsakligen föranledda av den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006.

Ekonomisk information
XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2006.
    Delårsrapport januari – juni     10 augusti 2006
  Delårsrapport januari – september     31 oktober 2006
  Bokslutskommuniké    februari 2007
  Årsredovisning    mars/april 2007
  Årsstämma    april/maj 2007


Jönköping den 4 maj 2006

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se