Kommuniké från årsstämma 2007

3 maj 2007 16:44

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 3 maj 2007.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4,00 SEK per aktie, innebärande totalt 26 864 800 SEK, och fastställde avstämningsdagen till den 8 maj 2007. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 11 maj 2007.

Styrelse och ordförande
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Thord Johansson. Till ny styrelseordförande valdes Thord Johansson.

Valberedning
Stämman beslutade att till valberedning utse Johan Rapp som ordförande, Thord Johansson och Lars Persson.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndig­andet syftar till att ge styrelsen ökat handlings­utrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Förslaget överensstämmer i huvudsak med nuvarande villkor.

Ekonomisk information
XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2007.
    Delårsrapport januari – juni     9 augusti 2007
  Delårsrapport januari – september     1 november 2007
  Bokslutskommuniké    februari 2008
  Årsredovisning    mars/april 2008
  Årsstämma    april/maj 2008


Jönköping den 3 maj 2007

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se